PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 36


Virselis_36_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 367–8 Simniškytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD
METODAI ARCHEOLOGIJOJE / METHODS IN ARCHAEOLOGY
9–28 Vaitkevičius, V., Žikulinas, J., ATRANDANT ŽEMĖLAPIUS, ARBA KARTOGRAFIJA – ARCHEOLOGIJAI / DISCOVERING MAPS. CARTOGRAPHY FOR ARCHAEOLOGY
29–46 Tučas, R., GIS PANAUDOJIMO ARCHEOLOGINIŲ DUOMENŲ ERDVINĖJE ANALIZĖJE GALIMYBĖS / THE POSSIBILITIES OF USING GIS IN THE SPATIAL ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL DATA
47–58 Ibsen, T., Frenzel, J., IN SEARCH OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT OF WISKIAUTEN/MOHOVOE IN THE KALININGRAD REGION  / ANKSTYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ GYVENVIETĖS PAIEŠKOS VISKIAUTUOSE/MOHOVOJE, KALININGRADO SRITYJE
59–72 Vaneeckhout, S., SHOVEL-TEST SAMPLING AS A METHOD TO INVESTIGATE PREHISTORIC LAND-USE / ŠURFAVIMAS KAIP METODAS TYRINĖJANT PRIEŠISTORINĘ ŽEMĖNAUDĄ
73–86 Vengalis, R., RADINIŲ ERDVINIO IŠSIDĖSTYMO ANALIZĖ IR JOS PRITAIKYMO GALIMYBĖS LIETUVOS GELEŽIES AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ TYRIMUOSE / THE SPATIAL ANALYSIS OF FINDS AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN THE STUDY OF LITHUANIAN IRON AGE SETTLEMENTS
87–102 Marcinkevičiūtė, E., DAUGIASLUOKSNIŲ ARCHEOLOGINIŲ OBJEKTŲ ERDVINĖ ANALIZĖ / THE SPATIAL ANALYSIS OF MULTILAYER ARCHAEOLOGICAL SITES
103–120 Laužikas, R., ARCHEOLOGIJA IR STATISTINĖ ANALIZĖ: DUOMENŲ PARENGIMAS STATISTINIAM TYRIMUI KOMPIUTERIU IR PAGRINDINIŲ ANALITINIŲ METODŲ TAIKYMO PAVYZDŽIAI / ARCHAEOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS: DATA PREPARATION FOR COMPUTERISED STATISTICAL RESEARCH AND EXAMPLES OF THE APPLICATION OF THE MAIN ANALYTICAL METHODS
121–152 Čivilytė, A., Mödlinger, M., BRONZOS AMŽIAUS METALURGIJA: ATKRAŠTINIŲ KIRVIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS IR FUNKCIJOS KLAUSIMU / BRONZE AGE METALLURGY: THE QUESTION OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY AND FUNCTION OF LOW FLANGED AXES
153–182 Bertašius, M., Navasaitis, J., Selskienė, A., Žaldarys, G., MARVELĖS KAPINYNO GELEŽIES DIRBINIŲ METALOGRAFINIAI, MECHANINIŲ SAVYBIŲ IR ELEMENTINĖS SUDĖTIES TYRIMAI / A METALLOGRAPHIC, MECHANICAL PROPERTIES, AND ELEMENTAL ANALYSIS OF IRON ARTEFACTS FROM MARVELĖ CEMETERY
183–196 Прасолов, Я., РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖЕЙ-КИНЖАЛОВ С ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ / PEILIŲ-DURKLŲ IŠ RYTŲ PRŪSIJOS TERITORIJOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS TYRIMŲ REZULTATAI
197–210 Kurila, L., OSTEOLOGINIS KREMUOTO INDIVIDO LYTIES NUSTATYMAS: PATIKIMUMO ĮVERTINIMAS, PAREMTAS RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ DEGINTINIŲ KAPŲ DUOMENIMIS / THE OSTEOLOGICAL SEX DETERMINATION OF A CREMATED INDIVIDUAL: A RELIABILITY ASSESSMENT BASED ON DATA FROM EAST LITHUANIAN BARROW CREMATIONS
211–220 Pečeliūnaitė-Bazienė, E., ARCHEOLOGINĖS TEKSTILĖS TYRIMAS TAIKANT TARPDISCIPLININIUS TYRIMO METODUS / ARCHAEOLOGICAL TEXTILE RESEARCH USING INTERDISCIPLINARY METHODS
TYRINĖJIMAI / RESEARCH
221–270 Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., AŽUŠILĖS PILKAPYNAS
RECENZIJOS, ANOTACIJOS / REVIEWS, ANNOTATIONS
271–274 Banytė-Rowell, R., M. MICHELBERTAS. KURŠIŲ PILKAPYNAS. VILNIUS: VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2009, 96 P.
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
275–279 Shirouhov, R., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „GAMTOS ŠVENTVIETĖS ARBA ŠVENTVIETĖS GAMTOJE: PAIEŠKOS, ATRADIMAI IR KLASIFIKACIJA“
279–281 Bertašius, M., EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS 15-OJI METINĖ KONFERENCIJA
281–283 Kurilienė, A., TARPTAUTINIS SEMINARAS „PRIE BALTŲ KULTŪROS IŠTAKŲ“
284–285 Petrauskas, G., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „POVANDENINĖ ARCHEOLOGIJA BALTIJOS REGIONE: IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS“
285–287 Kurila, L., KETVIRTASIS BALTŲ IR SUOMIŲ ARCHEOLOGŲ TEORINĖS ARCHEOLOGIJOS SEMINARAS „ARCHEOLOGIJA IR TAPATUMAS“: BASE 4
288–289 Masiulienė, I., II MOKSLINĖ KONFERENCIJA „VIDURAMŽIŲ IR NAUJŲJŲ LAIKŲ MIESTIETIŠKOS KULTŪROS TYRINĖJIMŲ ASPEKTAI (ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS)“
289–290 Urbonavičiūtė, D., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“
DISERTACIJOS / THESES
291–295 Piličiauskas, G., ROKAS VENGALIS. DAKTARO DISERTACIJA „RYTŲ LIETUVOS GYVENVIETĖS I–XII A.“
296–298 Zabiela, G., KLAIDO PERMINO DAKTARO DISERTACIJA APIE XVI–XX A. LIETUVOS IR LATVIJOS LUOTUS
298–301 Simniškytė, A., LAURYNO KURILOS DAKTARO DISERTACIJA „SOCIALINĖ ORGANIZACIJA RYTŲ LIETUVOJE III–XII A. (LAIDOJIMO PAMINKLŲ DUOMENIMIS)“
LII