PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 35


Virselis_35_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 357–8 Simniškytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD
IŠ ARCHEOLOGIJOS IR ARCHEOLOGINIŲ LEIDINIŲ ISTORIJOS / FROM THE HISTORY OF ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOLOGICAL PUBLICATIONS
9–36 Zabiela, G., „LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS“ GIMIMAS / THE BIRTH OF LIETUVOS ARCHEOLOGIJA
37–52 Banytė-Rowell, R., RUSNĖS PIRKLIŲ ANCKERIŲ KULTŪRINĖ VEIKLA XIX A. PABAIGOJE: ARCHEOLOGINIŲ SENIENŲ RINKIMAS / THE CULTURAL ACTIVITY OF THE ANCKER TIMBER-MERCHANTS FROM RUSNĖ (RUSS) IN THE LATE 19TH CENTURY: THE ARCHAEOLOGICAL ARTEFACT COLLECTION
53–70 Vaitkevičius, V., IŠ „LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS MEDŽIAGOS“ ISTORIJOS / FROM THE HISTORY OF LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS MEDŽIAGA
71–82 Veprauskienė, S., LIETUVIŲ TYRINĖTOJŲ DARBAI EGIPTO ARCHEOLOGIJOJE / THE WORK OF LITHUANIAN RESEARCHERS IN EGYPTIAN ARCHAEOLOGY
83–94 Szczepański, S., ARCHAEOLOGY IN THE SERVICE OF THE NAZIS: HIMMLER‘S PROPAGANDA AND THE EXCAVATIONS AT THE HILLFORT SITE IN STARY DZIERZGOŃ (ALT CHRISTBURG) / ARCHEOLOGIJA NACIŲ TARNYBOJE: HIMMLERIO PROPAGANDA IR PILIAKALNIO SENAJAME DZIERGONYJE (ALT CHRISTBURGAS) TYRINĖJIMAI
95–116 Paberžytė, I., Costopoulos, A., THE EVOLUTION OF CURRENT TRENDS IN LITHUANIAN ARCHAEOLOGY: SOVIET PAST AND POST-SOVIET PRESENT / ŠIANDIENOS TENDENCIJŲ LIETUVOS ARCHEOLOGIJOJE EVOLIUCIJA: SOVIETINĖ PRAEITIS IR POSOVIETINĖ DABARTIS
APŽVALGOS / OVERVIEWS
117–126 Bitner-Wróblewska, A., SOME REMARKS ON THE BALTS IN POLISH ARCHAEOLOGICAL PERIODICALS / BALTŲ ARCHEOLOGIJOS TEMA LENKIJOS PERIODIKOJE
127–136 Плавинский, Н., БЕЛОРУССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА XX–НАЧАЛА XXI ВЕКОВ / BALTARUSIJOS ARCHEOLOGIJOS PERIODIKA XX–XXI A. PRADŽIOJE
137–142 Tamla, Ü., PUBLICATIONS ON ARCHAEOLOGY IN ESTONIA DURING 1990–2008 / TĘSTINIAI ARCHEOLOGIJOS LEIDINIAI ESTIJOJE 1990–2008 METAIS
143–152 Vasks, A., LATVIAN ARCHAEOLOGY IN PERIODICAL PUBLICATIONS IN LATVIA (1918–2008) / ARCHEOLOGIJA PERIODINIUOSE LEIDINIUOSE LATVIJOJE (1918–2008)
TYRINĖJIMAI / RESEARCH
153–192 Kurila, L., SOCIALINIS STATUSAS IR LYTIS: GELEŽIES AMŽIAUS RYTŲ LIETUVOS SOCIALINĖS ORGANIZACIJOS ANALYZE / SOCIAL STATUS AND GENDER: AN ANALYSIS OF THE SOCIAL ORGANISATION OF IRON AGE EAST LITHUANIA
193–198 Vaitkevičius, V., PIETINĖS SĖLOS RIBOS BEIEŠKANT: SĖLĖS KAIMAS / IN SEARCH OF THE SOUTHERN SĖLA BORDER: SĖLĖ VILLAGE
199–240 Svetikas, E., IETIGALIŲ TIPOLOGIJA IR CHRONOLOGIJA IŠ LDK VILNIAUS IR MEDININKŲ VYSKUPIJOS XIV A. PABAIGOS–XV A. KAPŲ / SPEARHEAD TYPOLOGY AND CHRONOLOGY FROM LATE 14TH–15TH CENTURY BURIALS IN THE GDL DIOCESES OF VILNIUS AND MEDININKAI
241–258 Masiulienė, I., KLAIPĖDOS SENAMIESČIO ŠIAURĖS VAKARINĖS DALIES RAIDA XVI–XVII AMŽIAIS / THE DEVELOPMENT OF THE NORTHWEST PART OF KLAIPĖDA OLD TOWN DURING THE 16TH–17TH CENTURIES
RECENZIJOS, ANOTACIJOS, DISKUSIJOS / REVIEWS, ANNOTATIONS, DEBATES
259–264 Dubonis, A., G. VĖLIUS. KERNAVĖS MIESTO BENDRUOMENĖ XIII–XIV A. VILNIUS: VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2005, 112 P.: IL. ISBN 9986-19-816-X
265–272 Vėlius, G., KERNAVĖ – „INOVACINIO KIEMO GALIMYBĖS“?
273 Banytė-Rowell, R., GERMANIA-SARMATIA. ДРЕВНОСТИЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ЭПОХИ РИМСКОГО ВЛИЯНИЯ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ. КАЛИНИНГРАД: ЯНТАРНЫЙ СКАЗ, 2008. – 237 С., ИЛЛ. – 500 ЭКЗ. LEIDĖJAS – KALININGRADO SRITIES ISTORIJOS IR MENO MUZIEJUS, ATSAKINGI UŽ LEIDYBĄ O. A. RADIUŠ, K. H. SKVORCOV
274–275 Banytė-Rowell, R., ARCHEOLOGICZNE KSIĘGI INWENTARZOWE DAWNEGO PRUSSIA-MUSEUM. DIE ARCHÄOLOGISCHEN INVENTARBÜCHER AUS DEM EHEMALIGEN PRUSSIA-MUSEUM. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕНТАРНЫЕ КНИГИ БЫВШЕГО МУЗЕЯ «ПРУССИЯ». AESTIORUM HEREDITAS I (RED. A. BITNER-WRÓBLEWSKA). OLSZTYN, 2008, 448 P.
276–278 Vasiliauskas, E., VAŠKEVIČIŪTĖ I., CHOLODINSKIENĖ A. PAVIRVYTĖS KAPINYNAS (X–XIII AMŽIAI). VILNIUS: DIEMEDIS, 2008, 200 P. LEIDĖJAI – LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS, MAŽEIKIŲ MUZIEJUS
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
279–280 Girlevičius, L., VII HANZOS ERDVĖS MIESTŲ ARCHEOLOGIJOS KOLOKVIUMAS LIUBEKE
DISERTACIJOS / THESES
281–282 Zabiela, G., DAKTARO DISERTACIJA APIE XIV–XVIII A. VILNIAUS GYNYBINIUS ĮRENGINIUS
IN MEMORIAM
283–285 Urbanavičius, V., HUMANITARINĖS KRYPTIES BIOLOGAS GINTAUTAS ČESNYS (1940 04 23 – 2009 09 28)
BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY
286–297 Urbonavičiūtė, D., „LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS“ 1979–2009 M. (1–34 TOMŲ) BIBLIOGRAFIJA
LII