PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 28


Virselis_28_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 28Skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui
9–12 Girininkas, A., ARCHEOLOGAS – NOVATORIUS / ARCHAEOLOGIST – INNOVATOR
13–16 Česnys, G., ANTROPOLOGIJOS SIMPATIKAS IR PROFESIONALAS / SYMPATHIZER AND PROFESSIONAL OF THE ANTHROPOLOGY
17–20 Šilinis, R., KELIONĘ PRIVALU TĘSTI / TRAVEL MUST BE CONTINUED
21–31 Tautavičius, A., VYTAUTO URBANAVIČIAUS BIBLIOGRAFIJA
STRAIPSNIAI / ARTICLES
33–58 Grinkevičiūtė, A., PASTATAI LIETUVOS AKMENS AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ DUOMENIMIS / BUILDINGS BY DATAFROM STOBE AGE SETTLEMENTSIN LITHUANIA
59–68 Girininkas, A., LIETUVOS APGYVENDINIMAS – POLEDYNINĖS IMIGRACIJOS AR INDOEUROPIETIZACIJOS PADARINYS? / SETTLING OF LITHUANIA: A RESULT OF POSTGLACIAL IMMIGRATION OR OF INDO–EUROPEANIZATION?
69–80 Juodagalvis, V., MEZOLITINIS BŪSTAS GLUOBIUOSE / MESOLITHIC DWELLING IN GLUOBIAI
81–96 Bliujienė, A., BALTŲ PALAIDOJIMŲ INDAI, ARBA KAD DŪŠIA NEJAUSTŲ TROŠKULIO IR ALKIO / VESSELS OF THE BALTS BURIALS OR DO NOT LET THE SOUL SUFFER FROM THIRST AND HUNGER
97–114 Vaškevičiūtė, I., PAVIRVYTĖS BENDRUOMENĖS KARIŲ GINKLUOTĖ IR JOS ATSPINDŽIAI LAIDOJIMO PAPROČIUOSE / WEAPONRY OF WARRIORS OF THE PAVIRVYTĖ COMMUNITY AND ITS REFLECTIONS IN BURIAL CUSTOMS
115–120 Kazakevičius, V., VIDURAMŽIŲ KALAVIJAS IŠ NEVĖŽIO (KĖDAINIŲ M.) / THE MEDIEVAL SWORD FOUND IN THE NEVĖŽIS RIVER (KĖDAINIAI TOWN)
121–132 Kurila, L., LIETUVIŲ ETNINĖ RIBA RYTUOSE XI–XIV A. (2. RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ DUOMENYS) / THE ETHNICAL BOUNDARY OF THE LITHUANIANS IN EAST IN THE 11TH-14TH CENTURIES (2. THE DATA OF WRITTEN SOURCES)
133–162 Mekas, K., Žalnierius A., MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 1961–1963 METAIS / THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE MEDININKAI CASTLE IN 1961-1963
163–174 Zabiela, G., BAJERBURGO PILIS / THE BAYERBURG CASTLE
175–190 Steponavičienė, D., PAGONYBĖ, KRIKŠČIONYBĖ IR SINKRETIZMAS: VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES DUOMENYS / PAGANISM, CHRISTIANITY AND SYNCRETISM: FACTS FROM THE VILNIUS LOWER CASTLE
191–206 Vaitkevičius, V., AKMENYS SU SMAILIADUGNIAIS DUBENIMIS / STONES WITH NARROW – BOTTOMED BOWLS
207–216 Daugnora, L., Piličiauskienė, G., XIV–XVII A. OSTEOLOGINĖS MEDŽIAGOS, 1988–1990 M. IŠKASTOS VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES TERITORIJOJE, ANALIZĖ / THE ANALYSIS OF THE OSTEOLOGICAL MATERIAL OF THE 14TH-17TH C. EXCAVATED IN 1988-1990 IN THE TERRITORY OF THE VILNIUS LOWER CASTLE
217–230 Jankauskas, R., Garmus, A., Barkus, A., Urbanavičius, V., TEISMO ARCHEOLOGIJOS PATIRTIS LIETUVOJE: TUSKULĖNŲ MASINĖS KAPAVIETĖS VILNIUJE TYRIMAI / FORENSIC ARCHAEOLOGY EXPERIENCE IN LITHUANIA: INVESTIGATION OF TUSKULĖNAI MASS GRAVE SITE IN VILNIUS
DISKUSIJA / DISCUSSION
231–236 Vaitkevičius, V., LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS TEZAURO PROJEKTAS
LII