PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 27


Virselis_27_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 277–8 Girininkas, A., ĮVADAS / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–22 Švelniūtė, R., SOCIALINIO GYVENIMO ATSPINDŽIAI V–VI A. PLINKAIGALIO KAPINYNE / REFLECTIONS OF SOCIAL LIFE IN THE PLINKAIGALIS CEMETARY OF THE 5TH-6TH CENTURY
23–28 Malonaitis, A., GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE / IRON NARROW-BLADE WEDGE-AXES IN LITHUANIA
29–48 Simniškytė, A., SĖLOS KRAŠTAS VI/VII–XIII/XIV AMŽIAIS: TERITORINĖ STRUKTŪRA IR HIERARCHIJA / THE LAND OF SELONIA IN THE 6/7TH–13/14TH CENTURIES: TERRITORIAL STRUCTURE AND HIERARCHY
49–58 Vaitkevičius, V., VIENOS TEORIJOS PĖDSAKAIS, ARBA MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROTYS RYTŲ LIETUVOJE / ON THE TARCES OF A THEORY OR THE CUSTOM OF CREMATION IN EASTERN LITHUANIA
59–84 Kurila, L., LIETUVIŲ ETNINĖ RIBA RYTUOSE IX–XII A. (1. ARCHEOLOGIJOS DUOMENYS) / THE ETHNICAL BORDER OF THE LITHUANIANS IN THE EAST IN THE 9TH-12TH CENTURIES (1. ARCHAEOLOGICAL DATA)
85–104 Zabiela, G,. PILIAKALNIŲ PAPĖDŽIŲ GYVENVIETĖS: TYRINĖJIMŲ PROBLEMATIKA LIETUVOJE / FOOT SETTLEMENTS OF HILL-FORTS: PROBLEMS OF INVESTIGATIONS IN LITHUANIA
105–132 Vasiliauskas, E., JONIŠKIS XVI–XVIII A. / JONIŠKIS IN THE 16TH-18TH CENTURIES
133–160 Žalnierius, A., PANEMUNĖS DVARO RŪMŲ ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI / THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE PANEMUNĖ MANOR HOUSE
161–178 Laužikas, R., SKAITMENINĖ ARCHEOLOGIJA PASAULYJE IR LIETUVOJE: TURINYS, ISTORIJA IR TAIKYMO GALIMYBĖS / DIGITAL ARCHAEOLOGY IN THE WORLD AND LITHUANIA: CONTENTS, HISTORY AND APPLICATIONS
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
179–286 Кулаков, В., РАСКОПКИ ЛЁБЕНИХТА В 1999 Г. КЁНИГСБЕРГ ПОД КАЛИНИНГРАДОМ / EXAVATIONS OF LÖBENICHT IN 1999 THE KÖNIGSBERG CITY BENEATH KALININGRAD
287–294 Zaikovskiy, E., ŠVENTVIEČIŲ TYRIMAI NERIES (VILIJOS) BASEINE / INVESTIGATIONS OF SACRED PLACES IN THE BASIN OF THE NERIS (VILIJA) RIVER
RECENZIJOS / REVIEWS
295–296 Zabiela, G., ANDRIS CAUNE, IEVA OSE. LATVIJAS 12. GADSIMTA BEIGU-17. GADSIMTA VĀCU PIĻU LEKSIKONS. LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS [LATVIJOS XII A. PABAIGOS–XVII A. VOKIEČIŲ PILIŲ ŽINYNAS. LATVIJOS VIDURAMŽIŲ PILYS]. RĪGA: LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA APGĀDS. 2004. T. IV. 592 P.
LII