LEIDŽIAMAS NUO 1997 METŲ
ISSN 1392-2343
e-ISSN 2538-6565

. Autorių dėmesiui


Tekstai (anglų arba lietuvių kalbomis) ir jų priedai priimami elektroniniu pavidalu el. paštu. Failai gali būti pateikti formatais *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, iliustracijos – formatais: *.gif, *.jpg, *.tif. Tekstas rengiamas šriftu Times New Roman 12 pt dydžiu, 1,5 linijų intervalu.

Su straipsniu pateikiamas abstract (ta pačia kalba kaip ir tekstas; ne daugiau 1000 spaudos ženklų) ir santrauka ( tik lietuvių kalba; iki 2000  spaudos ženklų).

Autoriai taip pat pateikia duomenis apie save: vardas, pavardė, mokslo laipsniai, mokslinių interesų sritis, darbo vieta ir pareigos joje, iki 3 svarbiausių publikacijų, e. pašto bei įprastinio pašto adresai korespondencijai.

Teikiant publikaciją pateikiami: originalo perrašas, pilnas šaltinio aprašas, tekstologiniai bei dalykiniai komentarai.

Lithuanian Historical Studies taikoma citavimo, nuorodų pateikimo ir literatūros sąrašo sudarymo tvarka:

1. Citata tokia pačia kalba, kaip ir visas straipsnio tekstas, skiriama tik kabutėmis, citata užsienio kalba –  tik kursyvu.

2. Didesnė nei dviejų eilučių citata iškeliama į atskirą pastraipą, be kabučių, mažesniu šriftu.

3. Asmenvardžiai pateikiami originalo rašybos forma su pilnais vardais, toliau rašoma tik pavardė, kai sutampa kelių asmenų pavardės – pavardė su inicialu.

4. Bibliografija (šaltiniai, literatūra) teikiama išnašose puslapio pabaigoje 10 pt dydžiu, 1 linijų intervalu.

5. Nuorodoje į leidinį pateikiama: pirmoji autoriaus vardo raidė, pavardė; po kablelio nurodomas knygos pavadinimas  (jei yra – su paantrašte) kursyvu; leidimo vieta bei metai – skliaustuose, skiriami kableliu; puslapis:

Jogėla, E. Meilus, V. Pugačiauskas, Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia) (Vilnius, 2008), p. 42.

6. Jei knygos autorius neįrašytas, spėjamas, pasirašęs slapyvardžiu ir pan., jis nurodomas laužtiniuose skliaustuose:

Lauga [Laurynas Gaudentas], Krašto šviesa (Kaunas, 1921).

7. Laužtiniuose skliaustuose taip pat rašoma: nenurodyti arba tik apytiksliai žinomi leidimo vieta ([s. l.] arba [Tilžė]), metai ([s. a.] arba [1897]).

8. Jei leidinys turi sudarytoją, vertėją ir pan., jie nurodomi po pavadinimo:

Blynas, Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m., parengė G. Rudis (Vilnius, 2007).

Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676–1685 m. dokumentai, sud. I. Lukšaitė (Klaipėda, 2009).

9. Daugiatomio leidinio tomai aprašomi pirmiausia pateikiant bendrą leidinio pavadinimą, tomą ir atskiro tomo pavadinimą tokia tvarka:

Lietuvos istorija, t. III: D. Baronas, A. Dubonis, R. Petrauskas, XIII a. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų (Vilnius, 2012).

10. Jei vienoje nuorodoje minimi keli to paties autoriaus veikalai, naudojama idem; viena po kitos sekančiose to paties autoriaus ir to paties veikalo nuorodose – ibidem.

Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 (Amsterdam/New York, 2007), p. 125; idem, ‚Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose)‘, Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, 2000, p. 129.

Ibid., p. 542.

11. Nuorodoje į straipsnį teikiamas autorius, straipsnio pavadinimas viengubose kabutėse, leidinio pavadinimas kursyvu, leidimo vieta, metai:

Staliūnas, ʻKalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose)ʼ, Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, Vilnius, 2000.

12. LHS yra pateikiamas naudojamų santrumpų (institucijų, pavadinimų ir pan.) sąrašas. Jei yra naudojamos kitos santrumpos, pirmą kartą pateikiamas pilnas pavadinimas, po jo skliaustuose – būsimoji santrumpa:

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (toliau – BRMŠ)

13. Nurodant nepublikuotą šaltinį pateikiamas: pilnas archyvo pavadinimas (arba santrumpa, jei jau yra LHS santrumpų sąraše), fondas, apyrašas (jei toks yra), bylos numeris ir lapas:

LMAVB Rankraščių skyrius, f. 19, b. 3, l. 205–207.

14. Pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas (tik publikuotų šaltinių ir leidinių) abėcėlės tvarka pagal aukščiau pateiktas bibliografinio aprašo taisykles, tik jame pirmiausia nurodoma autoriaus pavardė ir pilnas vardas:

Lukšaitė, Ingė Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius, 1999.

15. Visus LHS redkolegijai pateiktus straipsnius anonimiškai recenzuoja du recenzentai. Autoriai su recenzijomis supažindinami, jei recenzentai nurodė taisytinų dalykų.

16. Kalbos redaktoriaus sutvarkyti tekstai (e. versija arba atspausdinti) autoriams pateikiami korektūrai atlikti. Grąžindami korektūrą autoriai patvirtina sutikimą, kad teksto abstract/santrauka būtų skelbiamos elektronine versija interneto svetainėje www.istorija.lt bei prieinami per asocijuotas duomenų bazes.

17. Spausdinti tekstai ir iliustracijos, CD laikmenos autoriams negrąžinamos.

18. Visi LHS publikuoti tekstai vėliau skelbiami internetinėje žurnalo versijoje.

 

LII