LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Autorių dėmesiui


Tekstai ir jų priedai priimami elektroniniu pavidalu el. paštu. Failai gali būti pateikti formatais *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, iliustracijos – formatais: *.gif, *.jpg, *.tif. Tekstas rengiamas šriftu Times New Roman 12 pt dydžiu, 1,5 linijų intervalu.

Su straipsniu pateikiama: abstraktas (iki 800 spaudos ženklų); reikšminiai žodžiai; santrauka (pasirinktinai lietuvių, anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis) iki 3000 spaudos ženklų; naudotos literatūros sąrašas. Visų žurnalui siūlomų tekstų autoriai taip pat pateikia duomenis apie save – vardas, pavardė, mokslo laipsniai, e. pašto adresas korespondencijai bei nurodo institucinę prieskyrą.

Teikiant publikaciją pateikiami: originalo perrašas, pilnas šaltinio aprašas, tekstologiniai bei dalykiniai komentarai.

Lietuvos istorijos metraštyje taikoma citavimo, nuorodų pateikimo ir literatūros sąrašo sudarymo tvarka:

1. Citata tokia pačia kalba, kaip ir visas straipsnio tekstas, skiriama tik kabutėmis, citata užsienio kalba –  tik kursyvu.

2. Didesnė nei dviejų eilučių citata iškeliama į atskirą pastraipą, be kabučių, mažesniu šriftu.

3. Asmenvardžiai pateikiami originalo rašybos forma su pilnais vardais, toliau rašoma tik pavardė, kai sutampa kelių asmenų pavardės – pavardė su inicialu.

4. Bibliografija (šaltiniai, literatūra) teikiama išnašose puslapio pabaigoje 10 pt dydžiu, 1 linijų intervalu.

5. Nuorodoje į leidinį nurodoma: pirmoji autoriaus vardo raidė, pavardė; po kablelio nurodomas knygos pavadinimas  (jei yra – su paantrašte) kursyvu; po kablelio nurodoma leidimo vieta, metai, puslapis (viskas skiriama kableliais):

Jogėla, E. Meilus, V. Pugačiauskas, Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia), Vilnius, 2008, p. 42.

6. Jei knygos autorius neįrašytas, spėjamas, pasirašęs slapyvardžiu ir pan., jis nurodomas laužtiniuose skliaustuose:

Lauga [Laurynas Gaudentas], Krašto šviesa, Kaunas, 1921.

7. Laužtiniuose skliaustuose taip pat rašoma: nenurodyti arba tik apytiksliai žinomi leidimo vieta ([s. l.] arba [Tilžė]), metai ([s. a.] arba [1897]).

8. Jei leidinys turi sudarytoją, vertėją ir pan., jie nurodomi po pavadinimo:

Blynas, Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m., parengė G. Rudis, Vilnius, 2007.

Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676–1685 m. dokumentai, sud. I. Lukšaitė, Klaipėda, 2009.

9. Daugiatomio leidinio tomai aprašomi pirmiausia pateikiant bendrą leidinio pavadinimą, tomą ir atskiro tomo pavadinimą tokia tvarka:

Lietuvos istorija, t. III: D. Baronas, A. Dubonis, R. Petrauskas, XIII a. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų, Vilnius, 2012.

10. Jei vienoje nuorodoje minimi keli to paties autoriaus veikalai, naudojama tas pats; viena po kitos sekančiose to paties autoriaus ir to paties veikalo nuorodose – ten pat;  jei vieno autoriaus tas pats darbas nurodomas kelis kartus iš eilės, naudojama santrumpa min. veik.:

Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam/New York, 2007, p. 125; tas pats, Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose), Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, 2000, p. 129. Ten pat, p. 542. Tyla, min. veik., p. 26.

11. Nuoroda į straipsnį aprašoma nurodant autorių, straipsnio pavadinimą, leidinio pavadinimą kursyvu, leidimo vietą, metus:

Staliūnas, Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose), Lietuvos istorijos metraštis. 1999 metai, Vilnius, 2000.

12. Jei naudojamos santrumpos, pirmą kartą pateikiamas pilnas pavadinimas, po jo skliaustuose būsimoji santrumpa (priklausomai nuo situacijos – kursyvu arba ne):

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (toliau – BRMŠ)

13. Nurodant nepublikuotą šaltinį pateikiamas: pilnas archyvo pavadinimas, fondas, apyrašas (jei toks yra), bylos numeris, ir lapas:

LMAB Rankraščių skyrius, f. 19, b. 3, l. 205-207.

14. Pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros sąrašas (tik publikuotų šaltinių ir leidinių) abėcėlės tvarka pagal aukščiau pateiktas bibliografinio aprašo taisykles, tik jame pirmiausia nurodoma autoriaus pavardė ir pilnas vardas:

Lukšaitė, Ingė Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius, 1999.

15. Visus LIM redkolegijai pateiktus straipsnius anonimiškai recenzuoja du recenzentai. Autoriai su recenzijomis supažindinami, jei recenzentai nurodė taisytinų dalykų.

16. Kalbos redaktoriaus sutvarkyti tekstai (e. versija arba atspausdinti) autoriams pateikiami korektūrai atlikti. Grąžindami korektūrą autoriai patvirtina sutikimą, kad teksto santrauka būtų skelbiamos elektronine versija interneto svetainėje www.istorija.lt bei prieinami per asocijuotas duomenų bazes.

17. Spausdinti tekstai ir iliustracijos, CD laikmenos autoriams negrąžinamos.

18. Visi LIM publikuoti tekstai vėliau skelbiami internetinėje žurnalo versijoje.

 

LII