LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Lietuvos istorijos metraštis 2019. 1


LIM 2019 1 1 virselis

Lietuvos istorijos metraštis 2019. 1TURINYS

Straipsniai
A. R y č k o v. Valdovo raštininko Jono Bogdanaičio Sapiegos (†1546) galios telkimas XVI a. pradžioje 5
T. Č e l k is. Vieškelių tinklo struktūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVII a. 33
M. Š a p o k a. Senųjų muitų administravimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1710–1717 m. 79
M. Ė m u ž i s. Nesutarimai ir kovos dėl lyderystės tarp Lietuvos komunistų 1935–1937 m. 101
V. S i r u t a v i č i u s. Stalinizmas ir etnokultūros institucionalizavimas. Pirmoji Dainų šventė sovietinėje Lietuvoje 1946 m. 127
R. G r i š i n a i t ė. Profesinis orientavimas sovietmečio Lietuvoje 1958–1984 m.: sisteminis, idėjinis ir praktinis įgyvendinimas 145
Publikacijos
A. G r o d i s. Pirmasis Didžiosios Britanijos diplomatijos atstovo apsilankymas Lietuvoje ir keletas įžvalgų apie lietuvių ir vokiečių santykius (1919 m. gegužė) 177
V. S i r u t a v i č i u s. Dokumentas apie „tautinį klausimą“ Kauno mieste 1945 m. Rašytojo Juozo Baltušio „pranešimas“ LKP(b) CK propagandos ir agitacijos
sekretoriui Kaziui Preikšui
189
Archyvų saugyklose
I. P a j e d a i t ė. Adolfo Raulinaičio rankraštinis palikimas 193
Recenzijos ir anotacijos
R. Č a p a i t ė. Jerzy Kaliszuk. Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej 217
A. U r m a ń s k i. Bernadetta Manyś. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów. Edycja źródłowa i opracowanie 227
O. Va l i o n i e n ė. Vilniaus miesto planai  231
J. P a š k a u s k a s. Tamara Bairašauskaitė. Bajorų dvaras keičia savininką. Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų dvarų likimai 1863–1914 metais 237
Mokslo gyvenimas
Konferencijos
L. B u c e v i č i ū t ė. Aktualūs XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Nuo Liublino iki Gardino (1569–1697):
valstybės ir visuomenės raidos trajektorijos 3“
 241
 In Memoriam
 S. G r y b k a u s k a s. Vilius Ivanauskas (1979 08 26 – 2018 11 08)  245
 I. L u k š a i t ė. Antanui Tylai atminti  249

 

LII