LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Lietuvos istorijos metraštis 2017. 1


LIM 2017 1 Virselis

Lietuvos istorijos metraštis 2017. 1TURINYS

Straipsniai ir pranešimai
O. Va l i o n i e n ė. Pirmosios Vilniaus šventyklos tyrimų problema  5
M. Š a p o k a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė 1710–1711 m.  23
A. P r a š m a n t a i t ė. Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos visateisiai kanauninkai
XIX a. (komplektavimas, personalinė sudėtis, bažnytinės karjeros bruožai)
 49
V. Ž a l t a u s k a i t ė. Socialiniai aspektai Vilniaus ir Žemaičių (Telšių) vyskupijos
Romos katalikų dvasininko tarnystėje ir gyvensenoje (XIX amžiaus antroji pusė
77
D. S t a l i ū n a s. Kokią Lietuvą XX a. pradžioje projektavo Kazys Grinius?  119
V. S a f r o n o v a s. Didžiojo karo sureikšminimo Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte
prielaidos: nuostolių kompensavimo klausimas
127
S. P i v o r a s. Lietuvos vidaus ir užsienio politika prezidento Kazio Griniaus
valdymo pusmetį Švedijos diplomatų akimis
169
Archyvų saugyklose 
I. P a j e d a i t ė. Juozas Girdvainis ir jo „Lietuvių kultūros istorijos medžiaga“ 183
Publikacija
V. S i r u t a v i č i u s. Du dokumentai apie tai, kaip buvo rašomas istorijos vadovėlis
sovietinėje Lietuvoje 1956 metais
211
Recenzijos ir anotacijos 
E. S a v i š č e v a s. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в. 223
I. L u k š a i t ė. Samuelio Boguslavo Biblija, t. III: Chylinskio Biblijos istorijos
šaltiniai
229
E. M e i l u s. Tomasz Kempa. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku
reformacji do końca XVII wieku
234
A. P r a š m a n t a i t ė. Дзянiс Лiсейчыкаȳ. Святар у беларускiм соцыуме.
Прасапаграфия ȳнiяцкага духавенства 1596–1839 гг.
 248
R. Z i z a s. Vytautas Tininis. Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisviai Lietuvoje
1944–1949 m.
255
Mokslo gyvenimas
Konferencijos
L. G l e m ž a. Konferencija, skirta Vidurio Rytų Europos miestų elitui XVII–XIX a. 261
V. K a m u n t a v i č i e n ė. Konferencija „Religinė ir etninė įvairovė
Abiejų Tautų Respublikoje žvelgiant iš komparatyvistinės perspektyvos“
263

 

LII