PUBLISHED SINCE 1971
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Lietuvos istorijos metraštis 2018.2


Lietuvos istorijos metraštis 2018 2

Lietuvos istorijos metraštis 2018.2TURINYS

Straipsniai
J. D y g d a ł a. Karalius Stanislovas Leščinskis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1708 metais 5
A. S t a n k e v i č. Teisminių dokumentų įvardijimai Trečiajame Lietuvos Statute ir jų raidos bruožai 31
V. P u g a č i a u s k a s. Vilniaus miesto finansiniai ištekliai XVIII a. pabaigos – XIX a. pirmos pusės pajamų ir išlaidų knygose 55
M. Š i p e l y t ė. Lietuvių konferencijos Lozanoje 1916 m. ‒ kokia ateitis Lietuvai buvo planuojama? 73
A. S v a r a u s k a s. Kodėl dalyvauta ir už ką balsuota rinkimuose į Liaudies seimą 1940 metais? 101
Publikacijos
V. S i r u t a v i č i u s. „Mes ne gyvulėliai, kuriuos reikia kiekvieną minutę už pavadžio
traukti…“ (Antrasis LSSR vadovų susitikimas su rašytojais komunistais. 1957 m. sausio 18 d.)
129
Archyvų saugyklose
B. M a n y ś . XVIII a. pirmosios pusės Vilniaus magistrato mokesčių registrai kaip Vilniaus amatininkų tyrimo šaltinis 145
E. Va s i l i a u s k a s. Lituanistiniai šaltiniai Latvijoje: Latvijos paminklų valdybos 1942 m. ekspedicija Šiaurės Lietuvoje 169
Recenzijos ir anotacijos
A. S t a n k e v i č. Domininkas B u r b a. Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete. Monografija 191
J. S a r c e v i č i e n ė. Raimonda R a g a u s k i e n ė. Mirties nugalėti nepavyko.
Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.)
211
A. K a s p e r a v i č i u s. Michailo Muravjovo įpėdiniai ar tik sistemos aukštesnio
lygio biurokratai. Saulius G r y b k a u s k a s. Sovietinis „generalgubernatorius“:
Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose
 207
In Memoriam 
E. S a v i š č e v a s. Gediminas Lesmaitis (1976 07 15 – 2017 12 08)  213

 

LII