LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Autorių dėmesiui


Straipsnio pradžioje (iš karto po pavadinimo ir autoriaus) pateikiama ne daugiau kaip 100 žodžių anotacija apie straipsnio problematiką ir aktualumą. Po jos – informacija apie autorių: mokslo laipsnis arba pareigos, vardas, pavardė, įstaiga (įstaigos padalinys), adresas, el. paštas. Straipsnis baigiamas ne mažesne nei 800 žodžių santrauka anglų kalba (anglų kalba parašyto straipsnio santrauka – lietuvių kalba).

Nuorodos pateikiamos pačiame tekste, skliaustuose nurodant veikalo autoriaus pavardę, leidinio išleidimo metus ir puslapį, pvz.: (Šaknys 1996: 15). Jei remiamasi keliais to paties autoriaus tais pačiais metais išleistais darbais, jie atskiriami kabliataškiu (Šaknys 1996a; Šaknys 1996b).

Pačiame tekste pateikiamos ir nuorodos į archyvinį dokumentą, pvz.: (IIES, b. 5, l. 16 – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvas, 5 byla, 16 lapas).

Pastabos pateikiamos puslapio apačioje ištisine numeracija.

Jei cituojama daugiau nei 40 žodžių, citata išskiriama iš viso teksto ir surenkama smulkesniu šriftu.

Literatūros sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka (į jį įtraukiamos ir pastabose minimos pozicijos) nurodant:

Knygoms – autoriaus pavardė, vardas, išleidimo metai, pavadinimas (kursyvu), leidimo vieta ir leidykla, pvz.:

Šaknys Žilvytis Bernardas. 1996. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje. Vilnius: Pradai.

Jei remiamasi keliais to paties autoriaus tais pačiais metais išleistais leidiniais:

Šaknys Žilvytis Bernardas. 1996a…

Šaknys Žilvytis Bernardas. 1996b…

Straipsniams periodiniame/tęstiniame leidinyje – autoriaus pavardė, vardas, išleidimo metai, straipsnio pavadinimas, leidinio pavadinimas (kursyvu), leidinio numeris (tomas) ir puslapiai, pvz.:

Vyšniauskaitė Angelė. 1994. Pašaliečiai lietuvių vestuvėse, Liaudies kultūra 6: 20–25.

Mardosa Jonas. 1999. Ritualiniai talkų pabaigtuvių veiksmai XIX a. pab. – XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai XVII: 421–442.

Straipsnių rinkiniams – autoriaus pavardė, vardas, išleidimo metai, straipsnio pavadinimas, knygos redaktoriaus arba sudarytojo pavardė, vardo pirmoji raidė (skliaustuose nurodant (red.) arba (sud.); jei redaktoriai ar sudarytojai du, pateikiami abu, jei daugiau, tik pagrindinis, su prierašu „ir kt.”), knygos, kurioje pateikiamas straipsnis, pavadinimas (kursyvu), straipsnio puslapiai, leidimo vieta ir leidykla, pvz.:

Kalibatas Kazimieras. 2001. Kalendorinės šventės, Jurgaitis R. ir kt. (red.). Lygumai. Stačiūnai: 539–545. Vilnius: Versmė.

Šalia nuorodos į internetinį tinklalapį nurodoma žiūrėjimo data, pvz.: <http://www.istorija.lt/le/index.html> [žiūrėta 2007 01 01].

Straipsnių apimtis – ne didesnė kaip 60 000 ženklų (su tarpais). Tekstas pateikiamas išspausdintas 2 egzemplioriais (ne mažesniu nei 12 šriftu, naudoti tik du stilius „Normal“ ir „Footnote Text“). Jei tekste yra daug kirčiuotų raidžių, tekstas pateikiamas šriftu „Palatino LT“, kirčiuotos raidės – „Palatino Linotype“. Iliustracijas autorius derina su leidykla. Pridedamas tekstas kompiuterinėje laikmenoje Microsoft Word formatu; negrąžinamas. Straipsnius recenzuoja du redkolegijos parinkti recenzentai. Maketas taisomas korektūros ženklais (pieštuku taisyti draudžiama).

Pastaba. Straipsniai pateikiami tarptautinėse duomenų bazėse.

 

LII