LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Autorių dėmesiui


INFORMACIJA AUTORIAMS

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos yra mokslinis žurnalas, kuriame spausdinami originalūs recenzuojami etnologijos, socialinės ir kultūrinės antropologijos bei joms artimų mokslo krypčių straipsniai. Rankraščius recenzuoja žurnalo redakcinė kolegija, taip pat mažiausiai du moksliniai recenzentai iš šalies.
Straipsniai pateikiami el. paštu žurnalo Redakcinei kolegijai: etnolog@istorija.lt

Rankraščių parengimas ir pateikimas

Straipsnių apimtis turėtų būti ne didesnė nei 10 000 žodžių (įskaitant anotacijas, pastabas, literatūros sąrašą, santrauką). Straipsnio pradžioje pateikiamos dvi, ne daugiau kaip po 100 žodžių anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis. Po kiekvienos anotacijos pateikiami penki raktiniai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis. Po jų – informacija apie autorių: mokslo laipsnis arba pareigos, vardas, pavardė, institucija, jos padalinys, institucijos adresas, autoriaus el. paštas. Straipsnis baigiamas literatūros sąrašu ir maždaug 800 žodžių santrauka anglų kalba.

Rankraštis redakcijai pateikiamas surinktas ne mažesniu nei 12 šriftu, dvigubu intervalu Microsoft Word formatu (naudotini tik du stiliai – Normal ir Footnote Text)

Prašome citatas tekste išskirti kabutėmis. Kai cituojama citata yra daugiau nei 40 žodžių, ji išskiriama iš viso teksto, be kabučių ir surenkama smulkesniu (10) šriftu. Literatūros sąraše kabutės turėtų būti tokios, kokios yra publikacijose.

Nuorodos pateikiamos tekste, skliaustuose nurodant veikalo autoriaus pavardę, leidinio leidimo metus ir puslapį, pvz.: (Šaknys 1996: 15). Jei remiamasi keliais to paties autoriaus tais pačiais metais išleistais darbais, prie leidimo metų pridedamos raidės „a“, „b“ ir t. t. ir atskiriama kabliataškiu, pvz.: (Geertz 1995a; Geertz 1995b). Nuorodos į archyvinį dokumentą (jei yra) pateikiamos taip pat tekste, pvz.: (LIIBR F 73, b. 5, l. 16 – Lietuvos istorijos instituto Bibliotekos rankraštynas, fondas 73, byla 5, lapas 16).

Pastabos pateikiamos puslapio apačioje ištisine numeracija.

Pilnas literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio gale abėcėlės tvarka pagal autoriaus pavardę, į jį įtraukiamos ir pastabose minimos literatūros, taip pat interneto tekstų pozicijos. Sąraše to paties autoriaus publikacijos pateikiamos chronologine tvarka pradedant ankstesniais metais. Į literatūros sąrašą neįtraukiami archyviniai dokumentai. Jei reikia, pilni jų aprašai pateikiami pastabose.

Iliustracijų sąrašas taip pat pateikiamas teksto gale griežtai laikantis autorinių teisių reikalavimų. Prašome iliustracijas atsiųsti atskirais failais.

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

Knyga

Čiubrinskas, Vytis (sud.). 2011. Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Hohnen, Pernille. 2003. A Market out of Place? Remaking Economic, Social, and Symbolic Boundaries in Post-communist Lithuania. Oxford: Oxford University Press.

Kalnius, Petras. 2012. Žemaičiai: XX a. – XXI a. pradžia. Vilnius: Mintis.

Kockel, Ullrich; Nic Craith, Máiréad (eds.). 2004. Communicating Cultures. Münster: LIT Verlag

Tekstas straipsnių rinkinyje
Mačiekus, Venantas. 2011. Paprotinė teisė, Savoniakaitė V. (sud.). Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija: 323–328. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla.

Vonderau, Asta. 2007. Yet Another Europe? Constructing and Representing Identities in Lithuania Two Years after the EU Accession, Tsypylma D., Kaschuba W. (eds.). Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States: 220–242. Frankfurt, New York: Campus Verlag.

Straipsnis žurnale
Klumbytė, Neringa. 2010. The Soviet Sausage Renaissance, American Anthropologist 112(1): 22–37.

Mardosa, Jonas. 1999. Ritualiniai talkų pabaigtuvių veiksmai XIX a. pab. – XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai XVII: 421–442.

Vyšniauskaitė, Angelė. 1994. Pašaliečiai lietuvių vestuvėse, Liaudies kultūra 6: 20–25.

Straipsnis laikraštyje
Brooks, David. 2016. The Shame Culture, The New York Times 15 03: 26.

Vasiliauskienė, Aldona. 2000. Atminimo lenta etnografui, XXI amžius 07 26: 7.

Interneto nuoroda
Kajėnas, Gediminas; Kajėnas, Kostas. 2016. Turgeliai – istorijos ir kultūros apsuptyje, Bernardinai.lt 12 01. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-12-01-turgeliai-istorijos-ir-kulturos-apsuptyje/152174 [žiūrėta 2016 12 07].

Production in Construction – Annual Data. 2017, Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [accessed on 30 04 2017].

Šiandien Lukiškių aikštėje šalia rugių lauko – Jorės dienos šventė. 2014, balsas.lt 04 23.  https://www.tv3.lt/naujiena/786532/siandien-lukiskiu-aiksteje-salia-rugiu-lauko-jores-dienos-svente [žiūrėta 2015 07 08].

LII