LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Lietuvos etnologija. 17[26]


2017 m Etnologija.15mm indd.indd

Lietuvos etnologija. 17[26]TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Neringa Klumbytė, Kristina Šliavaitė) 5
Editorial (Neringa Klumbytė, Kristina Šliavaitė) 6
Straipsniai / Articles
Nekasdieniškos kasdienybės: visuomenė, istorija ir galia / The Extraordinary Everyday: Society, History and Power
Neringa Klumbytė, Kristina Šliavaitė
Įvadas. Nekasdieniškos kasdienybės: visuomenė, istorija ir galia 7
Tomas Vaiseta
„Kaip būk tai yra atskira valstybė“: ką reiškia būti sovietinėje psichiatrijos ligoninėje? 13
‘Like in a Separate State’: What Did it Mean to be Hospitalised in a Soviet Psychiatric Hospital? Summary 39
Neringa Klumbytė
Laiškų institucija ir kritinis pilietiškumas satyros ir humoro žurnale „Šluota” 43
The Institution of Complaints and Critical Citizenship in the Humour Journal ‘The Broom’. Summary 75
Rima Praspaliauskienė
Įvokelinti gyvenimai: sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje 77
Enveloped Lives: Practising Health and Care in Lithuania. Summary 96
Kristina Šliavaitė
Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų 99
Gift-Giving at State Schools in Lithuania: Between Community Building and Economic Exchange. Summary 122
Mykolė Lukošienė
Ekologinis pažeidžiamumas ir kasdienės patirtys pamario krašto užliejamose teritorijose 125
Ecological Vulnerability and Everyday Experiences in the Pamarys Flooded Area. Summary 149
Maryna Bazylevych, Brittany Anderson
„Norėčiau patirt staigmeną… ką nors nesuplanuoto.“ Ukrainos jaunimo vilties vizijos 153
‘I Would Like to Have a Surprise … Something Unplanned.’ Imaginaries of Hope among Young People in Ukraine. Summary 171
Fabio Mattioli
Klasė ir kasdienybė: Makedonijos darbininkų atvejis 173
Daily Life and Class among Macedonian Workers. Summary 190
Elana Resnick
Protest and the Practice of Normal Life in Bulgaria 193
Protestas ir normalaus gyvenimo praktika Bulgarijoje. Santrauka 212
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews
Gediminas Lankauskas. The Land of Weddings and Rain: Nation and Modernity in Post-Socialist Lithuania (Neringa Klumbytė) 215
Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje:
raiška, veiksniai ir kontekstai (Dovilė Budrytė)
219
Rasa Paukštytė-Šaknienė, Jonas Mardosa, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė. Šventės šiuolaikinėje vilniečių šeimoje (Laima Anglickienė) 222
Skaidrė Urbonienė. Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje (Jonas Mardosa) 225
Konferencijos / Conferences
Ritualinių metų darbo grupės pranešimai XIII SIEF simpoziume (Žilvytis Šaknys) 231
Trečioji Balkanų ir Baltijos etnologų konferencija (Žilvytis Šaknys) 232
Tarptautinė konferencija „Skirtys ir bendrumai“ (Viktorija Serbentienė) 235
Etnologijos doktorantų konferencija VERITAS ETHNOLOGICA (Jonas Tilvikas, Audronė Daraškevičienė) 237
Sukaktys / Anniversaries
Irenai Reginai Merkienei – 80 (Žilvytis Šaknys) 241
LII