PUBLISHED SINCE 2001
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Lietuvos etnologija. 16[25]


Lietuvos_etnologija_16

Lietuvos etnologija. 16[25]TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles
Rasa Paukštytė-Šaknienė
Šeima ir kalendorinės šventės sovietinėje Lietuvoje 9
Family and Calendar Holidays in Soviet Lithuania. Summary 31
Waldemar Kuligowski
Festivalizing Tradition. A Fieldworker’s Notes from the Guča Trumpet Festival (Serbia) and the Carnival of Santa Cruz de Tenerife (Spain) 35
Festivalizuojant tradiciją. Pastabos iš lauko tyrimų Gučos trimitų festivalyje (Serbija) ir Tenerifės Santa Kruso karnavale (Ispanija). Summary 53
Cozette Griffin-Kremer
Immigrant Integration through Festival: Technical Prowess, Empowerment and Inclusion in the Lily-of-the-Valley Festival in Rambouillet, France 55
Pakalnučių festivalis Rambujė (Prancūzija) kaip imigrantų integracijos būdas: jų meistriškumas ir socialinis pripažinimas. Santrauka 66
Iuliia Buyskykh
Carnival in Urban Protest Culture: The Case of Kyiv Early Euromaidan 69
Karnavalas miesto protesto kultūroje: ankstyvojo Kijevo Euromaidano atvejis. Santrauka 88
Monika Frėjutė-Rakauskienė
Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos 91
Civic Mobilization of Ethnic Groups in Southeastern Lithuania: Belarusian, Polish and Russian Voluntary Organizations. Summary 123
Vidmantas Vyšniauskas
Kultūriškumas sovietmečio Lietuvoje: kultūros namai ir Bažnyčia. Gižų atvejis 127
Cultural Identities in Soviet Lithuania: The Soviet Culture House and the Church. The Case of Gižai. Summary 152
Aušra Jurčikonytė
Sovietinė industrija ir poindustrinės atmintys: Alytaus namų statybos kombinatas 155
Soviet Industry and Post-industry Memories: Alytus Houses Building Complex. Summary 174
Recenzinis straipsnis/ Review Article
Jonas Mardosa
Gyvenimo etnografija ar gyvenimas etnografijoje? 177
Ethnography of Life or Life in Ethnography? Summary 194
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews
Vytis Čiubrinskas, Darius Daukšas, Jolanta Kuznecovienė, Liutauras Labanauskas, Meilutė Taljūnaitė.
Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija (Monika Frėjutė-Rakauskienė)
197
Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. Contemporary Approaches to
the Self and the Other. V. Savoniakaitė (sud.) (Aivita Putniņa)
201
Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. I. Harboe Knudsen, M. D. Frederiksen (eds.)
(Victor C. de Munck)
204
Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė. Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos (Žilvytis Šaknys) 209
Konferencijos / Conferences
2015 m. SIEF XII kongresas Zagrebe (Vytautas Tumėnas) 213
EASA kongresas Milane (Vida Savoniakaitė, Vytis Čiubrinskas, Auksuolė Čepaitienė) 219
Sureikšminant antropologiją: EASA seminaras Prahoje (Auksuolė Čepaitienė) 223
EASA Medicinos antropologijos konferencija MAGic2015 (Auksuolė Čepaitienė) 226
SIEF darbo grupės „Ritualiniai metai“ konferencija Findhorne, Škotijoje (Skaidrė Urbonienė) 228
Šventėms ir apeigoms skirta konferencija Samaroje ( Žilvytis Šaknys) 232
Etnologijos doktorantų konferencija VDU (Viktorija Varanauskaitė, Gintarė Dusevičiūtė) 235
LII