LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Autorių dėmesiui


Pateikiami rankraščiai turi atitikti mokslo darbams keliamus reikalavimus: turi būti suformuluotas darbo tikslas ir problema, aptartas temos ištirtumas, naudojami metodai, išdėstyti rezultatai ir jų aptarimas, pateiktos išvados, nurodyta cituojama literatūra. Autoriai prisiima visą atsakomybę dėl straipsnių turinio ir autorinių teisių. Leidiniui įteikti straipsniai ir publikacijos recenzuojami dviejų redakcijos paskirtų anoniminių recenzentų. Straipsniai turi būti pataisyti, atsižvelgiant į recenzentų pastabas, arba turi būti motyvuotai paaiškinama, jei su jomis nesutinkama. Apie pateikto straipsnio priėmimą, įregistravimą bei pradėtą recenzavimą redakcija autoriui praneša elektroniniu paštu. Spausdinimui priimti straipsniai tikrinami kalbos redaktorių, leidžiant autoriui susipažinti su pataisymais.

 

Leidiniui įteikiami darbai turi būti parengti laikantis šių reikalavimų:

 • Redakcijai pateikiamas tekstas, lentelės ir iliustracijos, įrašyti į skaitmeninę laikmeną (juos galima persiųsti ir elektroniniu paštu).
 • Būtina pateikti straipsnio anotaciją, santrauką, raktažodžius ir iliustracijų sąrašą lietuvių bei anglų kalba (jei straipsnis parašytas lietuvių kalba) arba anglų kalba (jei anglų kalba), autoriaus(-ių) darbovietės pavadinimą ir visą adresą, elektroninio pašto adresą.
 • Tekstai – ne daugiau kaip 2 autoriniai lankai (80 000 spaudos ženklų su tarpais) pateikiami surinkti per 1,5 intervalo MS Word tekstiniu redaktoriumi.
 • Anotacijos apimtis abiem kalbomis neturi viršyti 150 žodžių.
 • Reikšminių žodžių skaičius turi būti 3–5.
 • Santraukos apimtis priklauso nuo straipsnio dydžio ir neturi viršyti 3000 simbolių vienam teksto lankui.
 • Priedai prie apibendrinančių straipsnių (lentelės, šaltinių publikacijos) neturi viršyti paties straipsnio apimties.
 • Iliustracijos pateikiamos elektroniniu būdu vienu iš populiarių grafinių formatų (pageidautina – *.tif). Gali būti pateikiami ir geros kokybės, perspausdinti tinkami originalai ar kopijos.
 • Lentelės pateikiamos MS Word ar MS Excel formatu.
 • Tekstuose vartotini tik visuotinai priimti trumpinimai: a. – amžius, t-metis – tūkstantmetis, pr. Kr. – prieš Kristų, po Kr. – po Kristaus (pastarasis trumpinimas vartojamas tik sudėtinėse datose, kurių pirmoji žymi laikotarpį pr. Kr.), Š – šiaurė (taip pat R, P, V), r. – rajonas, sav. – savivaldybė, sen. – seniūnija, Habs – absoliutus aukštis; lietuvių kalboje įsitvirtinę trumpinimai: plg., pvz., kt., pan., t.t.; archeologinio pobūdžio tekstuose nusistovėję trumpinimai: k. – kapas, pilk. – pilkapis ir kt. Kitus vartojamus trumpinimus būtina paaiškinti.
 • Visa iliustracinė medžiaga pateikiama autorizuota, iliustracijų sąraše autorystę nurodžius bendra citavimo tvarka (jeigu iliustracija jau buvo spausdinta) arba ją rengusio dailininko (fotografo) vardo raidę ir pavardę (jeigu iliustracija originali) (pvz., I. Keršulytės pieš., R. Mičiūno nuotr.).
 • Pateikiant jau išverstas anotacijas, santraukas bei iliustracijų sąrašus, turi būti nurodomi vertėjų vardai ir pavardės.
 • Visais kitais klausimais autoriaus pozicija derinama su redakcija.

 

Straipsnyje panaudotų šaltinių (jiems skiriama visa nespausdinta medžiaga) ir literatūros sąrašas yra bendras. Jis sudaromas laikantis Harvardo citavimo sistemos:

 

NUORODOS TEKSTE

 • Tekste nuorodos pateikiamos skliausteliuose, nurodžius pavardę, metus bei puslapį (jei reikia) chronologine tvarka (pvz., Daugudis 1968, p.10; Daugudis, Stankus 1974).
 • Jeigu cituojamo straipsnio autorių yra daugiau negu du, teksto nuorodoje pateikiamas tik pirmasis iš jų, pridėjus trumpinį „ir kt.“ (lietuviškuose tekstuose) arba „et al.“ (angliškuose tekstuose) (pvz., Daugudis ir kt. 1991).
 • Jeigu tekste minima autoriaus pavardė (lietuviškuose tekstuose – tik jei minima vardininko linksniu), citatoje jos galima nenurodyti (pvz., „…V. Daugudis (1995, p.123–127) teigia…“).
 • Cituojamų iliustracijų ar lentelių nuorodos pateikiamos originalo kalba (pvz., Daugudis 1995, p.122, Abb. 1).
 • Jeigu tais pačiais metais autorius parašė daugiau nei vieną straipsnį ar šaltinį, nuorodose po metų pridedamos raidės pagal lotynišką abėcėlę: a, b, c, d ir t.t. (pvz., Daugudis 1971a; 1971b).

 

ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 • Šaltinių ir literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka (kirilica – po lotyniškos) ir pagal metus.
 • Literatūros sąraše kaip knygų leidimo vieta nurodomas miestas (jei cituojamos knygos nurodytos kelios leidimo vietos – pirmasis arba pagrindinis miestas) ir leidykla. Periodinių leidinių leidimo ir šaltinių sukūrimo vieta nenurodoma.
 • Serijinių ar periodinių leidinių numeriai nurodomi pagal originalą (romėniškais arba arabiškais skaitmenimis), praleidžiant tomų, numerių žymenis (T., Nr., vol., no. ir t.t.).
 • Būtina nurodyti (originalo kalba) straipsnių rinkinių sudarytojus (jei jie yra), knygų leidimus.
 • Cituojant šaltinį, nurodoma jo saugojimo vieta (archyvas, fondas) ir archyvinis numeris. Jų galima nenurodyti cituojant daugelį egzempliorių turintį šaltinį (pvz., disertacijos santrauką).
 • Jeigu šaltinių ir literatūros sąraše (arba straipsnio tekste) dviejų ir daugiau žodžių pavadinimai kartojasi daugiau nei du kartus, galima vartoti „Lietuvos archeologijoje“ priimtus ar savo sukurtus leidinių bei įstaigų trumpinimus (pvz., LIIR), po šaltinių ir literatūros sąrašo būtinai pateikus jų šifravimą (pvz., Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas).
 • Monografijos citavimo pavyzdys: Daugudis, V., 1982. Senoji medinė statyba Lietuvoje. Vilnius: Mokslas.
 • Straipsnio, išspausdinto straipsnių rinkinyje, citavimo pavyzdys: Zabiela, G., 2001. Nuo medinės prie mūrinės pilies (motai Europoje ir Lietuvoje). In: Genys, J., Žulkus, V., sud. Lietuvos pilių archeologija. Klaipėdos universiteto leidykla, 11–41.
 • Straipsnio periodiniame leidinyje citavimo pavyzdys: Daugudis, V., 1992. Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuose. Lietuvos archeologija, 9, 27–35.
 • Šaltinio citavimo pavyzdžiai: Daugudis, V., 1959. Aukštadvario piliakalnio archeologinių tyrinėjimų, vestų 1959 metais birželio mėn. 1 d. – rugsėjo mėn. 21 d., ataskaita. LIIR, F. 1, b. 153, arba Valstybės, 1935. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA, F. 1, ap. 1, b. 25, 264.
 • Jei cituojama monografija, išleista periodinio leidinio formatu, nurodomas ir jos, ir leidinio pavadinimas (pvz., Kazakevičius, V., 1993. Plinkaigalio kapinynas (=Lietuvos archeologija, 10).
 • Jei cituojamas leidinys arba šaltinis, kurio autorius nenurodytas arba sunkiai nurodomas, tekste citatoje pateikiamas pirmasis pavadinimo žodis ir metai (pvz., Lietuvių 1987), o literatūros sąraše pirmasis pavadinimo žodis – vietoj autoriaus pavardės (pvz., Lietuvių, 1987. Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas).
 • Cituojant interneto šaltinį, nurodomi (jei yra) elektroninio leidinio autoriai, metai, pavadinimas, puslapiai, taip pat nuoroda į šaltinio internetinę prieigą bei autoriaus naudojimosi šaltiniu data (pvz., Beardah, Ch., Baxter, M., 1996. The Archaeological Use of Kernel Density Estimates. Internet Archaeology, 1. Prieiga per: http://intarch.ac.uk/journal/issue1/beardah/ [Žiūrėta 2011 m. sausio 20 d.]).
 • Įvairiais sudėtingesnio citavimo atvejais redakcija prašo autorių ieškoti individualių, nurodytą sistemą labiausiai atitinkančių sprendimų. Detalų citavimo sistemos aprašą žr.: http://www.bournemouth.ac.uk/library/citing_references/citing_refs_main.html.

 

Dėl atskirų žodžių išskyrimo tekste, kitokio pobūdžio išnašų, didesnės apimties darbų, tekstų vertimo, spalvotų iliustracijų spausdinimo ar pan. tariamasi su redakcija.

Visa leidinio medžiaga bus galima atvirai naudotis. Autorius, įteikdamas straipsnį, deklaruoja, kad visos neturtinės teisės yra perleidžiamos leidėjui, ir sutinka, kad būtų paskelbti straipsnio popierinis ir elektroninis variantai.

Kilus neaiškumams dėl straipsnio parengimo principų, prašome kreiptis į redakciją.

LII