PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 8


virselis_8_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 83 Volkaitė-Kulikauskienė, R., PRATARMĖ
4–16 SPIGINO MEZOLITO KAPAI
4–10 Butrimas, A., PAMINKLO TYRINĖJIMAI / MESOLITHIC GRAVES FROM SPIGINAS / МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ ОСТРОВА СПИГИНАС
10–16 Balčiūnienė, I., Česnys G., Jankauskas, R., SPIGINO MEZOLITO KAPŲ KRANIOMETRIJA, ODONTOLOGIJA, OSTEOMETRIJA IR PALEOPATOLOGIJA / CRANIOMETRY, ODONTOLOGY, OSTEOMETRY AND PALEOPATHOLOGY OF MESOLITHIC GRAVES FROM SPIGINAS / КРАНИОМЕТРИЯ, ОДОНТОЛОГИЯ, ОСТЕОМЕТРИЯ И ПАЛЕОПАТОЛОГИЯ МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ ОСТРОВА СПИГИНАС
16–34 Rimantienė, R., ŠAKĖS – NEOLITO GYVENVIETĖ / ŠAKĖS – EINE NEOLITHISCHE SIEDLUNGSTELLE / ШАКЕС – НЕОЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
34–56 Juodagalvis, V., KUBILĖLIŲ VĖLYVOJO NEOLITO GYVENVIETĖ / EINE JUNGNEOLITHISCHE SIEDLUNG KUBILĖLIAI / ПОЗДНЕНЕОЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБИЛЕЛЯЙ
56–85 Luchtanas, A., RYTŲ LIETUVA I TŪKST. PR. M. ERĄ / EASTERN LITHUANIA DURING THE FIRST MILLENNIUM B.C. / ВОСТОЧНАЯ ЛИТВА В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.
85–105 Grigalavičienė, E., KERELIŲ PILIAKALNIS / THE KERELIAI HILLFORT / ГОРОДИЩЕ КЕРЯЛЯЙ
105–127 Bliujienė, A., ALINKOS (RAISTINĖS) PILKAPIAI / THE ALINKA (RAISTINĖ) BARROWS / КУРГАНЫ В МЕСТНОСТИ АЛИНКА (РАЙСТИНЕ)
128–135 Vaškevičiūtė, I., IV–XI A. ĮVIJINIAI APGALVIAI / FOURTH-ELEVENTH-CENTURY SPIRAL HEADRINGS / СПИРАЛЬНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ВЕНКИ IV–XI ВВ.
135–170 Volkaitė-Kulikauskienė, R., Jankauskas, K., IŠ SENOSIOS LIETUVIŲ AMATININKYSTĖS ISTORIJOS (ALAVAS SENUOSIUOSE LIETUVIŲ PAPUOŠALUOSE) / FROM THE HISTORY OF ANCIENT LITHUANIAN CRAFTS (TIN IN ANCIENT LITHUANIAN DECORATIONS) / ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЛИТОВСКИХ РЕМЕСЕЛ (ОЛОВО В ДРЕВНЕЛИТОВСКИХ УКРАШЕНИЯХ)
LII