PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 26


Virselis_26_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 267–8 Girininkas, A., ĮVADAS
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–28 Kazakevičius, V., KALNIŠKIŲ V–VI A. KAPINYNO KERAMIKA / POTTERY FINDS FROM THE KALNIŠKIAI CEMETARY DATED TO THE 5TH-6TH CENTURIES
29–46 Vaškevičiūtė, I., LAIDOSENOS YPATUMAI VAKARŲ ŽIEMGALOJE (PAVIRVYTĖS KAPINYNO DUOMENIMIS) / PECULIARITIES OF BURIAL RITES IN WESTERN SEMIGALLIA (BASED ON THE DATA FROM THE PAVIRVYTĖ CEMETARY)
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
47–72 Vaitkevičius, V., PAKALNIŲ PILKAPIAI (VILNIAUS R.) / BARROWS OF PAKALNIAI (VILNIUS DISTRICT)
KONFERENCIJOS „GAMTOS MOKSLŲ IR NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS ARCHEOLOGIJOJE“ PRANEŠIMAI
73–76 Alionienė, I., HISTOMORFOLOGINIO METODO TAIKYMAS ARCHEOLOGIJOJE 
77–98 Antanaitis-Jacobs, I., Kisielienė, D., Stančikaitė, M., ARCHEOBOTANIKA LIETUVOJE: MAKROBOTANINIAI IR PALINOLOGINIAI TYRINĖJIMAI
99–104 Pukienė, R., ŽEMAITIŠKĖS 2-OSIOS POLINĖS GYVENVIETĖS MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANATOMINĖ ANALIZĖ
105–110 Motuzaitė Matuzevičiūtė, G., MODERNIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS LUOKESŲ POLINIŲ GYVENVIEČIŲ TYRIMAMS
111–134 Daugnora, L., Girininkas, A., Guobytė, R., Kisielienė, D., Simniškytė, A., Stančikaitė, M., JUODONYS IR JAROS APYEŽERIS: GAMTA IR GYVENTOJAI
135–148 Stančikaitė, M., GAMTINĖS APLINKOS KAITOS YPATUMAI VĖLYVOJO LEDYNMEČIO IR HOLOCENO LAIKOTARPIU
149–160 Bagdanavičiūtė, I., Marmaitė, I., Valiūnas, J., LIETUVOS PAJŪRIO APGYVENDINIMAS PROISTORĖJE: GEOLOGINIO SUBSTRATO ĮTAKOS TYRIMAI NAUDOJANT GIS
161–166 Baublienė, J., Daugnora, L., Trainienė, R., Vaičiūnienė, D., Veličkaitė, S., XIV A. SODYBOJE (VIRŠUTINIS KERNAVĖS MIESTAS) IŠKASTOS OSTEOLOGINĖS MEDŽIAGOS ANALIZĖ
167–172 Zabiela, G., METALO DETEKTORIAI ARCHEOLOGINIUOSE KASINĖJIMUOSE: NEĮSISĄMONINTA BŪTINYBĖ
DISKUSIJOS / DISCUSSIONS
173–182 Bertašius, M., MIESTO VIZIJA ARCHEOLOGO ŽVILGSNIU (ALTERNATYVUS XIV–XVI A. KAUNO MIESTO RAIDOS MODELIS)
LII