PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 21


Virselis_21_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 21Skiriama Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 85-mečiui
9–10 Gaižutis, A., ŽODIS APIE AKADEMIKĘ REGINĄ VOLKAITĘ-KULIKAUSKIENĘ
11–30 Zabiela, G., ŽVELGIANT Į NUEITĄ KELIĄ / LOOKING BACK TO THE PATH SHE DID / ВЗГЛЯД НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ
31–48 Sasnauskaitė, G., REGINOS VOLKAITĖS-KULIKAUSKIENĖS BIBLIOGRAFIJA
49–54 Caune, A., RIGAER FUND EINER KNÖCHERNEN HUFEISENFIBEL DES 12. JAHRHUNDERTS / XII A. KAULINĖ PASAGINĖ SEGĖ IŠ RYGOS / НАХОДКА КОСТЯНОЙ ФИБУЛЫ XII ВЕКА В РИГЕ
55–62 Graudonis, J., THE FINERY OF THE ANCIENT SEMIGALLIANS / SENŲJŲ ŽIEMGALIŲ PAPAUOŠALAI / УКРАШЕНИЯ ДРЕВНИХ ЗЕМГАЛОВ
63–72 Mugurēvičs, Ē. BURG UND BURGSIEDLUNG SABILE (ZABELN) IM 11.–16. JH. / SABILĖS PILIS IR PILIES GYVENVIETĖ XI-XVI A. / ЗАМОК И ЗФМКОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕСАБИЛЕ В XI-XVI ВВ
73–80 Поболь, Л.Д., НАХОДКИ РИМСКИХ МОНЕТ НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ / ROMĖNIŠKŲ MONETŲ RADINIAI BALTARUSIJOS ŽEMĖSE / FINDS OF ROMAN COINS IN THE LAND OF BELARUS
81–88 Седов, В.В., ЛИТВА И КРИВИЧИ / LIETUVA IR KRIVIČIAI / LITHUANIA AND KRIVICHI
89–100 Шмидт, Е.А., О ФОРМИРОВАНИИ ТУШЕМЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДНЕПРО–ДВИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ / APIE TUŠEMLIOS KULTŪROS FORMAVIMĄSI DNEPRO IR DAUGUVOS TARPUPYJE / FORMATIONS OF TUSHEMLIA CULTURE IN THE MIDRIVER OF DNEPR AND DAUGUVA
101–110 Штыхов, Г.В., ЯТВЯГИ ПО ИПАТЬЕВСКОМУ ЛЕТОПИСНОМУ СВОДУ / JOTVINGIAI IPATIJAU METRAŠČIO DUOMENIMIS / JATVINGIANS IN IPATYEV CHRONICLE
111–120 Зверуго, Я.Г., ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТОЧНОЛИТОВСКИХ КУРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ / RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ TYRIMAI BALTARUSIJOS TERITORIJOJE / INVESTIGATIONS OF THE EAST LITHUANIA BARROWS IN THE TERRITORY OF BELARUS
121–128 Nowakowski, W., Banytė-Rowell, R., EIN KAISERZEITLICHES GRAB MIT EINER BRUSTKETTE AUS ADLIG–HEYDEKRUG (ŠILUTĖS DVARAS) IM LICHTE DER ARCHIVALIEN AUS DEM NACHLASS VON HERBERT JANKUHN / ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO KAPAS SU KRŪTINĖS PAPUOŠALU IŠ ŠILUTĖS DVARO (BUV. АDLIG HEYDEKRUG) HERBERTO JANKŪNO ARCHYVINIO PALIKIMO ŠVIESOJE / ПОГРЕБЕНИЕ РИМСКОГО ПЕРИОДА С НАГРУДНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ ИЗ ИЗ ИМЕНИЯ ШИЛУТЕ (БИВШЕЕ АDLIG HEYDEKRUG) В СВЕТЕ АРХИВНОГО НАСЛЕДИЯ ГЕРБЕРТА ЯНКУНА
129–138 Bitner-Wróblewska, A., ZAGADKA GROBU 81 Z MIEJSCOWOŚCI NETTA, POW. AUGUSTÓW / 81-OJO KAPO IŠ NETOS AUGUSTAVO PAVIETE PASLAPTIS / SECRET OF 81ST BURIAL IN NETTA, AUGUSTAV REGION
139–146 Banytė-Rowell, R., DIDŽIOSIOS LANKINĖS LENKTA KOJELE SEGĖS VAKARŲ LIETUVOS KAPINYNUOSE / LARGE CROSSBOW FIBULAE WITH A BENT FOOT IN WESTERN LITHUANIAN GRAVE SITES / КРУПНЫЕ АРБАЛЕТООБРАЗНЫЕ ФИБУЛЫ С ПОДОГНУТОЙ НОЖКОЙ В МОГИЛНИКАХ ЗАПАДНОЙ ЛИТВЫ
147–158 Girininkas, A., REŠKUTĖNŲ PILIAKALNIS / REŠKUTĖNAI HILL-FORT / ГОРОДИЩЕ РЕШКУТЕНАЙ
159–170 Лошенков, М.И., ПОСЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ШТРИХОВАННОЙ КЕРАМИКИ НА ЮГЕ БЕЛАРУСИ / BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪROS GYVENVIETĖ BALTARUSIJOS PIETUOSE / SETTLEMENT OF THE BRUSHED CERAMICS CULTURE IN THE SOUTH OF BELARUS
171–182 Stankus, J., GELEŽIES GAMYBOS LIETUVOJE APŽVALGA / THE SURVEY OF IRON PRODUCTION IN LITHUANIA / ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗА В ЛИТВЕ
183–192 Кулаков, В.И., УНИКАЛЬНЫЙ ЗКСПОНАТ МУЗЕЯ “ПРУССИЯ” / UNIKALUS „PRŪSIJOS“ MUZIEJAUS EKSPONATAS / EINZIGARTIGES AUSSTELLUNGSSTÜCK DES “PREUßLAND” MUSEUMS
193–204 Bertašius, M., VIKINGIŠKOSIOS TARPREGIONINĖS KULTŪROS ATSPINDŽIAI MARVELĖS KAPINYNE KAUNE / DIE ZÜGE EINER ÜBERREGIONALEN KULTUR IN DEN WIKINGERZEITLICHEN GRÄBERN VON MARVELĖ / ОТРАЖЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЪТУРЫ ВИКИНГОВ В МОГИЛНИКЕ МАРВЯЛЕ В КАУНАСЕ
205–226 Bliujienė, A., BALTŲ ZOOMORFINIS STILIUS / THE BALTIC ZOOMORPHIC STYLE OF THE LATE IRON AGE / БАЛТСКИЙ ЗООМОРФНЫЙ СТИЛЬ ПОЗДНЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
227–234 Butėnas, E., KARIO RAITELIO KAPAS IŠ KURKLIŲ ŠILO PILKAPYNO / THE GRAVE OF MILITARY HORSEMAN FROM KURKLIŲ ŠILAS BARROW CEMETARY / ПОГРЕБЕНИЕ ВСАДНИКА ИЗ КУРГАННОГО МОГИЛНИКА КУРКЛЮ ШИЛАС
235–240 Дучиц, Л.В., КУРГАНЫ С БАЛТСКИМИ УКРАШЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ / PILKAPIAI SU BALTIŠKAIS PAPUOŠALAIS BALTARUSIJOS TERITORIJOJE
241–266 Iwanowska, G., Kazakevičius, V., KURHAN 47 Z MIECZEM Z CMENTARZYSKA W ŻWIRBLACH (ŽVIRBLIAI) / PILKAPIS NR. 47 SU KALAVIJU IŠ ŽVIRBLIŲ PILKAPYNO / BARROW NO. 47 CONTAINING SWORD FROM ŽVIRBLIAI BARROW CEMETARY
267–274 Шадыро, В.И., ГОРОДИЩЕ И СЕЛИЩЕ ПРУДНИКИ / PRUDNIKŲ PILIAKALNIS IR GYVENVIETĖ / HILL-FORT AND THE SETTLEMENT PRUDNIKI
275–282 Vaškevičiūtė, I., SVARSTYKLĖS IR SVARSTYKLIŲ DĖŽUTĖS PIETINĖJE ŽIEMGALOJE / BALANCES AND BALANCE BOXES IN THE SOUTHERN SEMIGALLIA / ВЕСЫ И КОРОБОЧКИ ДЛЯ ВЕСОВ В ЮЖНОЙ ЗЕМГАЛЕ
283–292 Грималаускайте, Д., Синчук, И.И., ОБ ОДНОМ НЕОБЫЧНОМ ЛИТОВСКОМ ПЛАТЕЖНОМ СЛИТКЕ / APIE NEĮPRASTĄ LIETUVIŠKĄ SIDABRO LYDINĮ / ABOUT AN UNUSUAL LITHUANIAN SILVER BAR
293–298 Риер, Я.Г., ПРИДНЕПРОВЬЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА / PADNEPRĖ VIDURAMŽIAIS / AREA NEAR DNEPR IN THE MIDDLE AGES
299–310 Семенчук, Г.Н., РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДРИСВЯТЫ / DRŪKŠČIŲ ANKSTYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ ARCHEOLOGIJIS KOMPLEKSAS / DRŪKŠČIAI ARCHAEOLOGICAL COMPLEX FROM THE EARLY MIDDLE AGES
311–334 Vaitkevičienė, D., Vaitkevičius, V., XIII A. LIETUVOS VALSTYBINĖS RELIGIJOS BRUOŽAI / THE FEATURES OF THE STATE RELIGION IN LITHUANIA IN THE 13TH CENTURY / ЧЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ В ЛИТВЕ В XIII ВЕКЕ
335–354 Vasiliauskas, E., XII–XIII A. ŽIEMGALIŲ LAIDOJIMAI / SEMIGALLIAN BURIALS OF THE 12TH-13TH CENTURIES / ЗАХОРОНЕНИЯ ЗЕМГАЛОВ B XII–XIII BB
355–366 Jarockis, R., SOME ASPECTS OF URBAN DEVELOPMENT OF TWO MANOR-BOROUGHS IN ŽAGARĖ IN THE 13TH–16TH CENTURIES / KAI KURIE SENOSIOS IR NAUJOSIOS ŽAGARĖS URBANISTINĖS RAIDOS BRUOŽAI XIII-XIV AMŽIUOSE / НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ УРБАНИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОЙ И НОВОЙ ЖАГАРЕ В XIII-XIV ВВ
367–374 Urtāns, J., Asaris, J., A STUDY OF HISTORICAL PORT SITES IN KURZEME BETWEEN PĀVILOSTA AND UŽAVA / ISTORINIŲ UOSTŲ VIETOS KURŽEMĖJE TARP PAVILOSTOS IR UŽAVOS / МЕСТА ИСТОРИЧЕСКИХ ПОРТОВ В КУРЗЕМЕ МЕЖДУ ПАВИЛОСТОЙ И УЖАВОЙ
375–382 Rackevičius, G., ARBALETO STRĖLĖS LAIKIKLIAI IŠ VILNIAUS PILIES / SUPPORTS OF CROSS-BOW ARROWS FROM VILNIUS CASTLE / ФИКСАТОРЫ АРБАЛЕТНЫХ СТРЕЛ ИЗ ВИЛЬНЮССКОГО ЗАМКА
383–398 Vėlius, G., XIII–XIV A. KERNAVĖS KAPINYNO APGALVIAI / HEADBANDS DATED OF THE 13TH-14TH C.C FROM KERNAVĖ BURIAL GROUND / ГОЛОВНЫЕ ВЕНКИ XIII–XIV В.В ИЗ МОГИЛНИКА В КЕРНАВЕ
399–412 Zabiela, G., PILIAKALNIAI–SLĖPTUVĖS / HILL-FORTS-HIDING PLACES / ГОРОДИЩА–УБЕЖИЩА
413–420 Зайковский, Э.М., ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТОЧНО ЛИТОВСКОВО КУРГАНА XIII ВЕКА С КРЕМАЦИЕЙ У Д. АШМЯНЕЦ / XIII A. RYTŲ LIETUVOS PILKAPIO SU DEGINTINIAIS KAPAIS PRIE AŠMIANĖLIO TYRINĖJAIMAI / INVESTIGATION OF 13TH CENTURY BARROW CONTAINING THE CREMATIONS IN THE EAST LITHUANIA NEAR VILLAGE OF AŠMIANĖLIS
421–430 Берга, Т., ЛИТОВСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КЛАДБИЩАХ АВГУСТИНИШКИ И СЛУТИШКИ XIV – НАЧАЛА XVII ВЕКА / LIETUVIŠKI ELEMENTAI AUGUSTINIŠKIŲ IR SLUTIŠKIŲ XIV A. – XVII A. PRADŽIOS SENKAPIUOSE / LITAUISCHEN ELEMENTE IN DEN FRIEDHOFEN 14.–ANFANGS 17.JHS. AUGUSTINIŠĶI UND SLUTIŠĶI
431–450 Kvizikevičius, L., ŽEMUTINĖS PANEMUNĖS REGIONO MIESTELIŲ NUMIZMATINĖ MEDŽIAGA / NUMISMATIC MATERIAL OF THE LOWER NEMUNAS RIVER SIDE / НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ РЕГИОНА НИЖНЕГО ПОНЕМАНЬЯ
LII