LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 3


LA_virselis_3

Lietuvos archeologija, T. 3V–VIII žemaičių kultūra
3–5 Tautavičius, A., PRATARMĖ
6–24 Valatka, V., MAUDŽIORŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS (1964 IR 1966 M. TYRINĖJIMŲ DUOMENYS) / МОГИЛЬНИК МАУДЖЕРАЙ (ПО ДАННЫМ РАСКОПОК 1964 И 1966 ГГ)
25–41 Tautavičienė, B., ŠARKŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК ШАРКАЙ
41–63 Merkevičius, A., SAUGINIŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК САУГИНЯЙ
63–79 Stankus, J., KAIRENĖLIŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК КАЙРЕНЕЛЯЙ
79–93 Vaitkunskienė, L., KAŠTAUNALIŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК КАШТАУНАЛЯЙ
93–118 Tautavičius, A., POŽERĖS PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК ПОЖЕРЕ
118–125 Volkaitė-Kulikauskienė, R., APIE VIENĄ GALVOS PAPUOŠALĄ / ОБ ОДНОМ ГОЛОВНОМ УКРАШЕНИИ
125–135 Merkevičius, A., MAUDŽIORŲ IR POŽERĖS PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ ŽALVARIS / БРОНЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МОГИЛНИКОВ МАУДЖЕРАЙ И ПОЖЕРЕ
135–141 Stankus, J., ŽEMAIČIŲ PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ GELEŽIES DIRBINIŲ METALOGRAFINĖ ANALIZĖ / МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МОГИЛНИКОВ ЖЕМАЙТИИ
141–151 Česnys, G., III–XI A. ŽEMAIČIAI KRANIOLOGIJOS ASPEKTU / ЖЕМАЙТЫ III-XI ВВ. В КРАНИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
151–154 Papreckienė, I., V–VII A. ŽEMAIČIŲ ETNINĖ ODONTOLOGIJA / ЭТНИЧЕСКАЯ ОДОНТОЛОГИЯ ЖЕМАЙТОВ V-VII ВВ.
155–157 LITERATŪRA
LII