LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 17


Virselis_LA_17

Lietuvos archeologija, T. 17Vaitkunskienė, L., ŽVILIŲ KAPINYNAS
5 PRATARMĖ
6–10 ĮVADAS
11–91 ŠALTINIAI

TRUMPI IŠTIRTŲ KAPŲ APRAŠAI

92–205 ŠALTINIŲ NAGRINĖJIMAS

Perkasų apibūdinimas

LAIDOSENA      

Duomenys apie kapų įrangą ir mirusiuosius

Žirgų aukos

Įkapės ir jų padėtis kapuose

Suvestiniai laidosenos duomenys

RADINIŲ KLASIFIKACIJA, TIPOLOGIJA, CHRONOLOGIJA

Įrankiai ir ginklai

Drabužių elementai ir papuošalai

Raitelio ir žirgo aprangos reikmenys

Kiti dirbiniai

Kapų inventoriaus suvestiniai duomenys

206–221 CHRONOLOGINĖ KAPINYNO PRIKLAUSOMYBĖETNINĖ ARCHEOLOGINĖS MEDŽIAGOS INTERPRETACIJA   

DĖL VAKARŲ BALTŲ KULTŪROS PALIKIMO  

DĖL RYTŲ BALTŲ KULTŪROS PALIKIMO

ARCHEOLOGINĖ MEDŽIAGA APIE GYVŲJŲ IR MIRUSIŲJŲ RYŠIUS

DĖL MIRUSIŲJŲ PASAULIO LOKALIZACIJOS

GYVŲJŲ ELGSENA MIRUSIOJO ATŽVILGIU

Kai kurie kapų įrangos aspektai

Žvilgsnis į kapų inventorių

222–225 ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

SANTRUMPOS

226-232 THE ŽVILIAI CEMETARY

LIST OF TABLES

LIST OF ILLUSTRATIONS

237–247 МОГИЛЬНИК ЖВИЛЯЙ

СПИСОК ТАБЛИЦ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

 

LII