LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 11


virselis_11_LA1

Lietuvos archeologija, T. 11Viduramžių senkapiai
3–4 Zabiela, G., SUDARYTOJO ŽODIS
5–15 Akavickas, R., KRAŠTŲ (SVĖDASŲ) SENKAPIAI, VADINAMI TAURAKALNIU / KRAŠTAI (SVĖDASAI) BURIAL-GROUND, CALLED TAURAKALNIS / МОГИЛНИК КРАШТАЙ (СВЕДАСАЙ) НАЗЫВАЕМЫЙ ТАУРАКАЛЬНИС
16–20 Aleksiejūnas, V., SENKAPIŲ MONETOS / CEMETARIES COINS / МОНЕТЫ ИЗ МОГИЛ
21–25 Balčiūnienė, I., XIV–XVII A. ALYTAUS MIESTO GYVENTOJŲ ODONTOLOGIJA / THE ODONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 14TH-17TH CENTURY OF THE ALYTUS TOWNSPEOPLE / ОДОНТОЛОГИЯ ЖИТЕЛЕЙ XIV-XVII В.В. ГОРОДА АЛИТУСА
26–33 Česnys, G., Jankauskas, R., VIDURAMŽIŲ ALYTIŠKIŲ ANTROPOLOGIJA (DAUGIAMATĖS ANALIZĖS DUOMENYS) / ANTHROPOLOGY OF MEDIEVAL ALYTUS (RESULTS OF MULTIVARIATE ANALYSIS) / АНТРОПОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО АЛИТУСА (ДАННЫЕ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА)
34–46 Jankauskas, R., VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ ALYTAUS ANTROPOEKOLOGIJA (XIV–XVII A. SENKAPIO DUOMENIMIS) / ANTHROPOECOLOGY OF THE LATE MEDIEVAL ALYTUS (DATA ON THE 14-17 C.C. BURIAL GROUND / АНТРОПОЭКОЛОГИЯ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОГО АЛИТУСА (ПО ДАННЫМ МОГИЛЬНИКА XIV-XVII В.В.)
47–72 Petrulienė, A., BARINĖS SENKAPIS / THE GRAVE FIELD BARINĖ / МОГИЛЬНИК БАРИНЕ
73–103 Rickevičiūtė, K., KARMĖLAVOS KAPINYNAS / THE KARMĖLAVA CEMETARY / МОГИЛЬНИК В КАРМЕЛАВЕ
104–116 Senvaitienė, J., Vedrickienė, L., Čeplinskaitė, V., Urbanavičienė, S., BEČIŲ KAPINYNO AUDINIŲ KONSERVAVIMAS IR TYRIMAS / CONSERVATION AND EXAMINATION OF TEXTILE FINDS FROM THE BEČIAI CEMETARY / КОНСЕРВАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕЙ ИЗ ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА БЯЧЯЙ
117–151 Svetikas, E., MONETOS XIV–XVII A. LIETUVOS KAPINYNUOSE / COINS OF LITHUANIAN GRAVES IN THE 14-17 TH CENTURIES / МОНЕТЫ В ПОГРЕБЕНИЯХ XIV-XVII В.В. В ЛИТВЕ
152–168 Urbanavičienė, S., AŽUGIRIŲ KAPINYNAS / THE AŽUGIRIAI CEMETARY / МОГИЛЬНИК АЖУГИРЯЙ
169–206 Urbanavičienė, S., DIKTARŲ KAPINYNAS / THE DIKTARAI CEMETARY / МОГИЛЬНИК ДИКТАРАЙ
207–213 Vaitkunskienė, L., ARCHEOLOGINIAI ŠALTINIAI APIE MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO APEIGAS (XIV–XVI A.) / ARCHÄOLOGISCHE QUELLEN ÜBER RITTEN DES GEDENKENS DER TOTEN (14.-16. JHS) / АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О РИТУАЛАХ ПОМИНОВЕНИЯ УМЕРШИХ (XIV-XVII В.В. )
214–243 Valatkienė, L., KURŠIŲ KAPINYNAS / DAS GRÄBERFELD VON KURSCHAI / МОГИЛЬНИК В КУРШАЙ
244–289 Varnas, A., TULPIAKIEMIO SENKAPIAI / THE TULPAKIEMIS BURIAL-GROUND / МОГИЛЬНИК ТУЛПЯКЕМИС
290–316 Vaškevičiūtė, I., MAŽEIKIŲ (ŠIAULIŲ RAJ.) XVI–XVII A. KAPINYNAS / DAS GRÄBERFELD VON MAŽEIKIAI (BEZIRK ŠIAULIAI) DES 16.-17. JHS / МОГИЛЬНИК XIV-XVII В.В. У ДЕР МАЖЕЙКЯЙ (ШЯУЛЯЙСКИЙ Р-ОН)
317–329 Vaškevičiūtė, I., XVI–XVII A. PAVIRVYTĖS – GUDŲ KAPINYNO (AKMENĖS RAJ.) KAPAI / GRÄBER DES GRÄBERFELDES VON PAVIRVYTĖ-GUDAI DES 16.-17. JHS (BEZ. AKMENĖ) / ПОГРЕБЕНИЕ XIV-XVII В.В. В МОГИЛЬНИКЕ ПАВИРВИТЕ-ГУДАЙ (АКМЯНСКИЙ Р-ОН)
330–381 Zabiela, G., BEČIŲ SENKAPIS / THE BEČIAI BURIAL-GROUND / МОГИЛЬНИК БЯЧЯЙ
382–397 Zabiela, G., ŠEIMYNIŠKĖLIŲ SENKAPIS / THE ŠEIMYNIŠKĖLIAI BURIAL-GROUND / МОГИЛЬНИК ШЯЙМИНИШКЕЛЯЙ
398–406 LITERATŪROS SĄRAŠAS
LII