PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 40


Virselis-archeologija 40

Lietuvos archeologija, Vol. 407–8 Kurila, L., PRATARMĖ
JUBILIEJAI / ANNIVERSARIES
9–18 Šimėnas, V., TRIJŲ SAULIŲ ŠEŠĖLYJE. LAIMOS NAKAITĖS-VAITKUNSKIENĖS AŠTUONIASDEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI
19–28 Šimėnas, V., LAIMOS NAKAITĖS-VAITKUNSKIENĖS BIBLIOGRAFIJA
29–42 Kurila, L., „LIETUVOS ARCHEOLOGIJA“: 40 TOMŲ – SKAIČIAIS
STRAIPSNIAI / ARTICLES
43–72 Kačkutė, R., ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO VAKARŲ LIETUVOS IR NEMUNO ŽEMUPIO GYVENTOJŲ SOCIALINIŲ SANTYKIŲ ANALIZĖ KAPINYNŲ MEDŽIAGOS PAGRINDU / AN ANALYSIS OF THE SOCIAL RELATIONSHIPS OF THE ROMAN IRON AGE INHABITANTS OF WEST LITHUANIA AND THE LOWER REACHES OF THE NEMUNAS BASED ON CEMETERY MATERIAL
73–98 Bagužaitė-Talačkienė, S., GINTARO DIRBINIAI IR KOMPLEKSINIS BENDRUOMENIŲ SOCIALINĖS RAIŠKOS TYRIMO METODAS. MAZKATUŽI KAPINYNAS / AMBER ARTEFACTS AND A COMPLEX METHOD OF INVESTIGATING A COMMUNITY’S SOCIAL EXPRESSION. MAZKATUŽI CEMETERY
99–138 Banytė-Rowell, R., GENDER ROLES IN THE PREHISTORIC COMMUNITIES OF WEST LITHUANIA‘S MICRO-AREAS BETWEEN THE LATE ROMAN IRON AGE AND THE LATE MIGRATION PERIOD: CONTINUITY OR CHANGE? / LYČIŲ VAIDMENYS VAKARŲ LIETUVOS MIKROAREALŲ PRIEŠISTORINĖSE BENDRUOMENĖSE NUO VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO IKI VĖLYVOJO TAUTŲ KRAUSTYMOSI LAIKOTARPIO: TĘSTINUMAS AR POKYČIAI?
139–162 Vilka, A., NOT JUST UNIMPORTANT LITTLE THINGS: CHILDREN IN LATVIA’S MIDDLE AND LATE IRON AGE / TAI – NE MAŽOS SMULKMENOS: VAIKAI VIDURINIOJO IR VĖLYVOJO GELEŽIES AMŽIAUS LAIDOJIMO KRAŠTOVAIZDYJE LATVIJOJE
163–179 Allmäe, R., THE DEMOGRAPHY OF IRON AGE GRAVES IN ESTONIA / ESTIJOS GELEŽIES AMŽIAUS KAPINYNŲ DEMOGRAFIJA
181–204 Kurila, L., APGYVENDINIMO TANKUMAS GELEŽIES AMŽIAUS LIETUVOJE: ŽEIMENOS BASEINO MIKROREGIONAS / POPULATION DENSITY IN IRON AGE LITHUANIA: THE ŽEIMENA BASIN MICROREGION
205–220 Blaževičius, P., Jatautis, Š., VAIKŲ PĖDSAKAI VIDURAMŽIŲ MIESTE: NAUJOS AVALYNĖS TYRIMŲ GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS / TRACES OF CHILDREN IN THE MEDIEVAL CITY: NEW POSSIBILITIES IN FOOTWEAR RESEARCH
221–253 Petrauskienė, A., Petrauskas, G., NAUJAUSIŲJŲ LAIKŲ KONFLIKTŲ ARCHEOLOGIJA: LIETUVOS PARTIZANINIO KARO TYRIMŲ ATVEJIS / MODERN CONFLICT ARCHAEOLOGY: A CASE OF THE INVESTIGATION OF THE LITHUANIAN PARTISAN WAR
RECENZIJOS, DISKUSIJOS / REVIEWS, DISCUSSIONS
254–260 Vengalis, R., SIMNIŠKYTĖ, A. GELEŽIES AMŽIUS SĖLOJE. VILNIUS: DIEMEDIS, 2013, 336 P.
261–272 Rackevičius, G., DISKUSIJA SU K. KATALYNU ARBA „ZUIKIS IŠ „PASAULIO ATVIRKŠČIAI“, KURIAM VISKAS ATRODO PRIEŠINGAI“
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
273–275 Kurila, L., 19-ASIS EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS SUSITIKIMAS PILZENE (19TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS 2013 PILSEN / CZECH REPUBLIC
275–280 Montvydas, Ž., LIETUVOS STUDENTŲ ARCHEOLOGŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS
DISERTACIJOS / THESES
281–287 Kuncevičius, A., RYČIO JONAIČIO DAKTARO DISERTACIJA „CIVITAS RUTENICA“ VILNIUJE XIII–XV A.“
LII