LEIDŽIAMAS NUO 2008 METŲ
ISSN 2029-0705

. Istorijos šaltinių tyrimai. 5


Istorijos saltiniu tyrimai 5

Istorijos šaltinių tyrimai. 5TURINYS

 

Arturas Dubonis
Pratarmė
9
Straipsniai
Tomas Čelkis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIII–XVI a 11
Conception of the Frontier between The Grand Duchy of Lithuania and The Teutonic Order and Delimitation Processes in The 13th–16th Centuries. Summary 40
Mindaugas Klovas
Privataus dokumento juridinė galia XV–XVI a. pradžioje 43
Legal Power of a Private Document in The 15th–Early 16th Century. Summary 55
Arvydas Maciulevičius
Kodėl 1495 m. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buvo išvaryti žydai? Apie žydų išvarymo sąsajas su judaizavimo judėjimu 57
Why in 1495 Jews were Driven Away from The Grand Duchy of Lithuania? On The Links of The Eviction of Jews to The Movement of Judaizing Heresy. Summary 81
Jonas Drungilas
Pinklės atvykusiai lenkų bajorijai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje 1447–1588 m.: juridinių suvaržymų ištakos, raida ir funkcionavimas 85
Traps for The Incoming Polish Nobility in The Law of The Grand Duchy of Lithuania in 1447–1588: Origins, Development and Functioning of Legal Restrictions. Summary 106
Darius Antanavičius
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asesorių ir reliacijos teismų nutarimų vykdymas Kauno miesto taryboje XVI a. pabaigoje 107
Pursuance of Assessors’ and Relatio Courts’ Rulings in Kaunas City Council in The Late 16th Century. Summary 145
Inga Ilarienė
1388 m.–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyskupijų viešieji notarai 147
The Corps of Notaries Public in The Grand Duchy of Lithuania in 1388–16th Century. Summary 163
Martynas Jakulis
Vilniaus katedros kapitulos pajamos XVI a. antroje pusėje–XVIII a. pajamų-išlaidų registrų duomenimis 171
Income of Vilnius Cathedral Chapter in The 16th – Late 18th Century Based on The Data of Income-Expenditure Registers. Summary 191
Gražina Sviderskytė
Kodėl JAV netyrė „Lituanicos“ katastrofos? Teisiniai ir politiniai aspektai „Darius & Girch“ byloje 195
Why the United States of America did not Investigate The Crash of „Lituanica“? Legal and Political Aspects of The „Darius & Girch“ File. Summary 212
Šaltinių publikacijos
Олег Лицкевич
Орденский экземпляр договора о четырехлетнем перемирии и военной помощи между великим княжеством литовским и тевтонским орденом (31 октября 1382 г.) 215
The Order’s Copy of The Treaty of Four-Year Peace and Military Assistance between The Grand Duchy of Lithuania and The Teutonic Order (31 October 1382). Summary 232
Laimontas Karalius
1554 metų Balninkų dvaro valakų matavimo registras 233
Wallach Measurement Register of Balninkai Estate of 1554. Summary 265
Diskusija
Eimantas Meilus
1 – 2 = –1? (Atsakymas į Aivo Ragausko „diskusiją“) 267
1 – 2 = –1? (A Reply to Aivas Ragauskas‘ „Debate“). Summary 278
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Aštuonioliktojo amžiaus šaltinių publikavimas Lietuvoje: pasiekimai ir problemos 279
Publication of Sources of the 18th Century in Lithuania: Traditions and Challenges. Summary 295
Anotacijos. Recenzijos
1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai) = Akty Horodelskie z 1413 roku (Dokumenty i studia), sudarė / pod redakcją J. Kiaupienė ir L. Korczak; parengė / opracowali J. Kiaupienė, L. Korczak, P. Rabiej, E. Rimša ir J. Wroniszewski (serija: Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.), Vilnius, Krakow: LII leidykla, 2013. – 543 p. – (Mindaugas Klovas) 297
Луцька замкова книга 1560–1561 рр., пидготували до видання В. М. Мойсiєнко, В. В . Полiщук (serija: Пам’ятки Украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Луцьк, 2013. – 733 с. – (Darius Vilimas) 301
1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai, parengė V. Pugačiauskas, Vilnius: LII leidykla, 2012. –358 p. – (V P) 304
Santrumpos 307
Apie autorius 309
Autoriams 311
Guide for Authors 315
LII