LEIDŽIAMAS NUO 1999 METŲ
ISSN 1392-737X

. Apie leidinį


Metinis mokslo žurnalas Archivum Lithuanicum (toliau – ALt) skirtas istorinei sociolingvistikai, tradicinei filologijai ir kitoms artimoms disciplinoms. Viena iš jo krypčių – socialinė kalbos istorija, tirianti kalbos vartoseną, įvairių vartosenos sferų santykius, požiūrį į kalbą, raštą, visuomenės poveikį kalbai, kalbos įtaką ir svarbą visuomenei, kalbos variantų (dialektų, rašomųjų kalbų, skirtingų kalbų) santykius kuriuo nors istorijos pjūviu arba įžvelgia bei vertina visų šių reiškinių raidą, procesus – diachroniją. Tad ALt orientuotas į kalbos ir socialinio bei kultūrinio jos konteksto istoriją. Kita vertus, ALt skiriamas ir filologinei lietuviškų ir lituanistinių šaltinių analizei – genezei, santykiams su šaltiniais ir originalais, jų sąsajoms.

Sujungus istorinės sociolingvistikos ir filologijos aspektus, galima skirti tokias svarbiausias ALt tyrimų kryptis: 1) požiūrio į kalbą ir raštiją istorija, 2) lietuvių rašomosios kalbos (ir jos variantų) istorija, 3) lietuvių bendrinės kalbos formavimo idėjų istorija, 4) lietuvių kalbos tyrimo istorija, 5) senesniųjų lietuviškų šaltinių filologinė tekstologinė ir lingvistinė analizė, 6) vertimo istorija, 7) redagavimo istorija, 8) lietuviškų kūrinių spausdinimo istorija.

Be to, ALt skiria dėmesio ir kitoms artimoms disciplinoms: istorijai, istoriografijai, literatūrologijai ir kt.

ALt tikslai nėra vien lituanistiniai. Tiriant lietuviškus ir lituanistinius šaltinius bei sociolingvistinius procesus neišvengiamos paralelės su platesniu europiniu bei pasauliniu kontekstu. ALt iš dalies siekia reflektuoti ir vertinti kitų kalbų senosios filologijos, istorinės sociolingvistikos pažinimo ir tyrimų būklę.

Archivum Lithuanicum skelbiami visų minėtų krypčių mokslo straipsniai, recenzijos, diskusijos ir kritinės smulkesnių kūrinių publikacijos.

Žurnalas Archivum Lithuanicum pradėtas leisti 1999 metais. Iki 2015 metų pagrindinis leidėjas buvo Lietuvių kalbos institutas, nuo 2016‑ųjų (nuo 18‑ojo tomo) – Lietuvos istorijos institutas Vilniuje. ALt leidžiamas sykį per metus septynių mokslo institucijų: Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Šiaulių universiteto, University of Illinois at Chicago, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto.

ALt straipsniai recenzuojami bent dviejų recenzentų. ALt redkolegijos nariai taip pat skelbia savo straipsnius ir kitas publikacijas žurnale, tik patys nusišalina nuo savo tekstų recenzavimo ir priėmimo proceso.

LII